VERKIEZINGSPROGRAMMA

Woningbouw

Versnelling dorpse woningbouw voor jong en oud

We hechten aan het dorpse karakter van Nuenen c.a. met een goede balans tussen bebouwde ruimte en openbaar groen. Hoger bouwen is mogelijk, mits passend binnen de directe omgeving. Gebrek aan geschikte woningen maakt dat er geen doorstroming is. Ouderen blijven in grote huizen wonen, jongeren krijgen geen kans. De VVD wil bestaande woningbouw projecten versnellen en nieuwe starten. In Nederwetten, Gerwen, en Eeneind streven naar verjonging van hun kernen. De VVD wil die ruimte bieden.

De Kloostertuin is een ideale plaats voor appartementen met mogelijkheid tot zorg dichtbij in combinatie met ruimte voor openbaar groen, spelen en bewegen. Betaalbare woningen voor jongeren (huur en koop) zijn hard nodig. Sociale woningbouw geeft de VVD de ruimte, zoals bij de Vinkenhofjes.

Mobiliteit & Leefbaarheid

Een leefbaar, veilig en bereikbaar Nuenen

Om de leefbaarheid van ons dorp te bevorderen wil de VVD dat alternatieve routes buiten ons dorp aantrekkelijker zijn voor gemotoriseerd verkeer dan dwars door ons dorp. De ruit moet in enige vorm weer op de regionale agenda komen. Daar waar mogelijk wordt niet-bestemmingsverkeer geweerd. De VVD wil handhaving en controle van maximaal 50 km op de grote doorgaande wegen binnen de bebouwde kom: Smits van Oyenlaan en Europalaan. Voor al deze wegen geldt dat er innovatieve maatregelen moeten worden getroffen ter beperking van overlast door geluid- en fijnstof, denk aan geluidswallen, zeker als de A270 geen 80 kilometer weg kan worden.

Binnen Nuenen c.a. stimuleert de VVD verkeer per fiets en te voet. Veiligheid is daarbij belangrijk. Fietspaden moeten duidelijk herkenbaar zijn, oversteekplaatsen worden ruim opgezet. De auto is te gast binnen de wijken.

De VVD is tegen de komst van een groot logistiek distributiecentrum op Eeneind, wat intensivering van de toch al overbelaste infrastructuur zou betekenen. Een tunnel voor gemotoriseerd verkeer onder het spoor bij Eeneind draagt bij aan de veiligheid van de wijk. Beperkte openstelling van de busbaan bij de Geldropsedijk /A270 is mogelijk, mits er maatregelen worden getroffen voor de bereikbaarheid van de sportcomplexen voor alle weggebruikers en ter voorkoming van overlast van omwonenden.

Accommodaties

Passende accommodatie voor onze activiteiten

Het Klooster, De Hongerman, D’n Heuvel, De Koppelaar, Wijkcentrum Enode, sportvelden, Strandbad Enode… tal van accommodaties voor onze activiteiten. Elke activiteit heeft zijn eigen voorzieningen nodig. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht zoals ruimte voor bewegingsonderwijs en de bibliotheek. Veel van de accommodaties zijn toe aan vervanging of renovatie. Hoe? Waar? Tegen welke kosten? Met welke voorwaarden? Een uniform beleid laat al jaren op zich wachten.

De VVD wil accommodatie voor deze activiteiten beschikbaar stellen, waarvoor de gebruikers een faire tegenprestatie leveren. Verenigingen participeren zelf in de exploitatie, de gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat we onze activiteiten kunnen blijven doen en dat de kosten en baten voor iedereen in verhouding zijn.

Financiën

Een gezonde financiële positie van onze gemeente

Onze gemeente heeft reeds lang een grote schuldenlast dankzij investeringen in grond ten behoeve van geplande woningbouw. De opbrengsten uit deze projecten zijn niet dekkend en laten helaas lang op zich wachten. Inkomsten uit andere bronnen zijn nodig, denk bijvoorbeeld aan toerisme, versnelling woningbouw, innovatie en projecten met steun van regionale, provinciale of landelijke overheid.

De lokale lastendruk op onze burgers zit op het maximum. Streven is de komende jaren de schulden van de gemeente te verminderen en de lasten voor onze burgers te verlagen van bijna de hoogste naar het landelijke gemiddelde.

Voor een gezonde financiële positie van onze gemeente is transparantie nodig. Bij grote projecten is een taakstellend budget uitgangspunt. Het subsidiebeleid voor verenigingen moet fair en eenduidig zijn.

Centrum

Een aantrekkelijk en toegankelijk centrum

Het centrum van Nuenen moet primair aantrekkelijk blijven voor onze eigen inwoners. Diversiteit van winkels, goede bereikbaarheid te voet, per fiets en per auto zijn belangrijk. Door corona heeft menig horeca ondernemer het zwaar. Een gevarieerd aanbod van horeca is belangrijk voor onze inwoners, draagt bij aan een langer verblijf in het centrum en is attractief voor toeristen. Aandacht is nodig voor het behoud van de kwaliteit van ons park, goede voet- en fietspaden en verlichting. Gratis parkeren met blauwe schijf wordt gehandhaafd. Samenwerking met ondernemers, horeca, omwonenden en politiek is nodig voor een nieuwe integrale centrumvisie – van de parkstraat tot aan de Lindeboom, tot aan het Van Goghplein.

Recreatie en toerisme

Ruimte voor recreatie, cultuur en sport

Nuenen profileert zich als Van Gogh Village, en maakt deel uit van het Van Gogh Nationaal park, wat aantrekkelijk is voor toeristen uit binnen- en buitenland. We hechten waarde aan het bestaande culturele erfgoed.

Ons dorp en de omgeving lenen zich voor dag- en verblijfsrecreatie, mede dragers van de lokale economie.

De VVD faciliteert (agrarische) ondernemers, die op enige wijze een bijdrage willen leveren aan buiten recreatie. Veilige bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige natuur zijn daarbij voorwaarden.

Voor de vitaliteit van de bewoners van ons dorp -jong en oud – is speel- en beweegruimte in de nabijheid essentieel.

Verenigingen en georganiseerde activiteiten zijn van grote toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven in ons dorp. De VVD stimuleert een verregaande zelfstandigheid van verenigingen en draagt samen met hen zorg voor geschikte binnen- en buiten accommodatie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid: het begint bij jezelf

We moeten bewust omgaan met energie. De VVD stimuleert dan ook bedrijven en inwoners zelf maatregelen te treffen zoals de aanschaf van zonnepanelen, en beperking van het gebruik van gas en water. De gemeente heeft een voorbeeldrol. Conform de regionale samenwerking in RES 2.0 is Nuenen geen zoekgebied voor de aanleg van windmolens of zonneweiden. De VVD is voorstander van toepassing van innovatieve alternatieven, en is bereid aan pilots mee te werken die passen bij Nuenen.

Ons rioolstelsel is grotendeels verouderd en is niet berekend op de huidige klimaatverandering. Vervanging kost tijd en geld. Knelpunten moeten worden opgelost.

Voor afval geldt de vervuiler betaalt. Afvalscheiding aan de bron (huishoudens) wordt steeds duurder. Nascheiding bij de afvalverwerker is echter vooralsnog geen oplossing en kost meer. De VVD is dan ook voorstander van handhaving van het bestaande systeem met containers. Ondergrondse afvalinzameling wordt beperkt tot appartementen. De VVD wil aandacht voor het voorkomen van zwerfvuil en medewerking van de buurt voor het opruimen. Een schone buurt draagt bij aan de kwaliteit van leven in ons Nuenen.

Cultuurverandering

Samen werken aan een open bestuurscultuur

Hebt u ook het gevoel dat er niet naar u wordt geluisterd? Dat insprekers niet serieus worden genomen, dat zelfs raadsbesluiten onbegrijpelijk zijn? Hoe anders is dat in gemeentes waar men begint met een beeldvormende bijeenkomst, waar naast ambtenaren betrokken inwoners en experts eerst hun visie delen over een onderwerp. Op basis hiervan kan richting van het beleid worden bepaald en komt besluitvorming tot stand. Bottom-up, recht doend aan iedereen die betrokken is. Daartoe is samenwerking nodig met én burgers én ambtenaren én college én raad. Verregaande participatie dus. Dit vraagt om een open bestuurscultuur en begrip.

Door iedereen eerder in het beleidsproces te betrekken, is de kans op raadsbrede steun groter. De VVD zet zich hier volledig voor in, zodat we na de verkiezingen van start kunnen gaan met dit zogenaamde BOB model (Beeld-, Oordeel- en Besluitvorming). Dit betekent een omwenteling van een werkwijze die de gemeente Nuenen al jaren hanteert. Elke cultuurverandering kost tijd. Daar wil de VVD zich voor inzetten. Zo’n open bestuurscultuur past bij een dorpse mentaliteit, en dus bij ons Nuenen.

Sociaal domein

Zelfstandig waar het kan, ondersteuning waar het moet

Via de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt wie hulp nodig heeft door onze gemeente zo goed mogelijk geholpen. Dit wordt gecoördineerd door het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) gevestigd in het centrum van ons dorp. De VVD hecht hierbij aan hantering van de “menselijke maat”. Binnen de ruimte die de regels voorschrijven, streven wij ernaar zoveel mogelijk de cliënt tegemoet te komen. Juridische processen zijn uitzondering.

We waarderen de mantelzorgers die de hulpbehoevenden omringen.

Via de WSD helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, zoals te zien is bij Het Goed en in het groenonderhoud. De stijgende kosten van de jeugdzorg baren ons zorg. We streven ernaar hier meer grip op te krijgen.

De vergrijzing van ons dorp, gecombineerd met  de problemen die het coronavirus met zich meebrengt, vergroten de kans op eenzaamheid. De VVD steunt de organisatie van activiteiten voor deze doelgroep. Initiatieven die gebruik maken van de bestaande geavanceerde digitale infrastructuur van Nuenen c.a. die langer zelfstandig wonen mogelijk maken, steunt de VVD van harte.

Samenwerking

Samenwerken, samen doen!

Een van de kenmerken van ons Nuenen is onze dorpse gezelligheid. We kennen en ontmoeten elkaar al dan niet toevallig. Daarbij past een gemeente die luistert naar haar inwoners, begrip toont waar het kan, aangeeft hoe de regels zijn en waar de grens ligt. Via verschillende vormen van participatie luisteren we naar wat er leeft, en komen we tot een redelijke en aanvaardbare oplossing. Wijk- en dorpsraden zijn voor de VVD aanspreekpunt voor zowel het college als de raad.

Met ruim 23.000 inwoners zijn we een kleine gemeente. We hebben een beperkt aantal ambtenaren in dienst. Processen duren vaker lang en voor de benodigde expertise moeten we een beroep doen op dure kennis van derden. De VVD is voorstander van versterking van de gebundelde ondersteuning in Dommelvallei met de gemeentes Son en Breugel en Geldrop-Mierlo.

Door samenwerking met de 9 gemeentes in het Stedelijk Gebied Eindhoven kunnen we participeren in grootschalige projecten in de regio op het gebied van economie, wonen, ruimte, voorzieningen en evenementen en profiteren we van de innovatiekracht van de regio.

© VVD Nuenen c.a. | 2022