Motie van treurnis

De vragen van de VVD naar aanleiding van de begroting 2024-2027 werden niet beantwoord. Voor ons aanleiding om een motie van treurnis in te dienen. We hebben ons standpunt vooraf grondig laten uitzoeken. We staan in ons recht. Onze democratie wordt hiermee geschaad.

4. Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

uitgesproken tekst door Judith Tesser, Fractievoorzitter VVD Nuenen c.a.

DOEN! Staat er in duidelijke letters op de titelpagina van de begroting.

Zoals u van de VVD gewend bent, nemen wij de begroting serieus. Met onze achterban, bestaand uit o.a. een aantal fiscalisten en juristen, bekijken we de begroting en de jaarrekening op hoofdlijnen. We nemen de adviezen van de accountant op basis van de jaarrekening serieus, onze enorme schuldenlast ten gevolge van grondposities is dan ook ons grootste punt van zorg. We kijken wat de lijn is van het gevolgde beleid in het verleden en trekken die door naar de toekomst op basis van de cijfers zoals die in de begroting staan weergegeven. En last but not least, kijken we of het begrotingssaldo wellicht ruimte biedt om iets te doen aan lastenverlichting voor onze inwoners?

Conform afspraak, stellen wij vragen over de begroting. De belangrijkste taak van de raad is immers controle van het gevoerde en te voeren beleid. Tot onze verbazing weigert het College onze vragen te beantwoorden. Eerst krijgen we dit te lezen als antwoord op de door ons gestelde vragen, vervolgens ontvangen we op de dag van de oordeelsvormende vergadering een mail via de griffie van de Gemeentesecretaris, en weigert u vervolgens ook mondeling de door collega raadslid Appel gestelde vragen te beantwoorden. Waarom?

Hoezo democratie? In de gemeentewet staat duidelijk dat u een actieve en passieve informatieplicht heeft. U bent zelfs wettelijk verplicht onze vragen te beantwoorden. In het reglement van orde, dat in 2022 is ge-update, staat klip en klaar dat u antwoord moet geven op onze vragen.
Collega raadsleden, aan u de vraag, steunt u het College nu dit weigert antwoord te geven op door de raad gestelde vragen die louter en alleen bedoeld zijn het gevoerde en te voeren beleid te controleren?

Het argument dat de door de VVD gestelde vragen in de audit commissie besproken zullen gaan worden, is totaal niet relevant. De eerstvolgende bijeenkomst van de audit commissie,  is immers pas na deze vergadering en dus na behandeling van de begroting. U moet onze vragen beantwoorden, gewoon DOEN dus.

Conform de gemeentewet heeft de raad het recht vragen te stellen ten aanzien van het te voeren beleid, en u College, hebt informatieplicht. De PoHo Financiën mag niet naar eigen willekeur bepalen welke vragen ze wel en welke vragen ze niet wenst te beantwoorden. Of onze vragen ter verduidelijking zijn voorzien van tabellen en grafieken, foto's of andersoortige afbeeldingen, dat maakt niet uit. Wettelijk MOET de PoHo Financien onze vragen beantwoorden.

Dus bij deze herhaal ik: Wethouder, bent u bereid alle door ons gestelde vragen, die zoals wij reeds eerder hebben gezegd, in onze ogen van strategische waarde zijn, alsnog te beantwoorden?

Tot zover

---

Tweede termijn

Wethouder Financiën, wij spreken u aan, het is immers uw portefeuille, ook al spreekt u namens het College.


WAAROM? Wij snappen uw weigering om mee te werken totaal niet. Uw geste om uw reactie aan de auditcommissie voor te leggen is nogmaals niet opportuun. De vragen worden gesteld door de VVD niet door de auditcie - een advies commissie aan de raad. Besluitvorming ligt nu voor. Dus hadden we die antwoorden NU nodig.

Gisteren sprak demissionair minister Karien van Gennip hier in het Klooster nog de woorden "soms moet je een klein stapje opzij doen, teneinde samen een stap vooruit te kunnen doen. Onze regio is sterk geworden door dingen samen te doen, te luisteren naar elkaar en zaken te delen. Een verbond te maken, niet me myself and I voorop te zetten. Wethouder, deze kleine stap voor u, zou groot zijn voor de democratie in onze gemeente.

U herkent het vanuit de Tweede Kamer vast wel, het onvoldoende verstrekken van informatie is een politieke doodzonde, waar normaliter een motie van wantrouwen op volgt. Wij achten het belang van Nuenen hoger, dan het belang van de VVD, en beperken ons tot een motie van treurnis.

Hiermee herhaal ik onze vraag aan de collega raadsleden - vindt u dat de wethouder de wet mag overtreden, hetgeen ze hier echt doet.

Helaas bereikt u met hetgeen u nu doet bij ons, VVD,  het tegenovergestelde.  Ik dien dan ook bij deze een motie van treurnis in. Wij staan volledig in ons recht. De democratie wordt geschaad.

Motie van treurnis

4. Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2520-2027

Niet voldoen informatieplicht

De raad van de gemeente Nuenen in vergadering bijeen op 9 november 2023

 

constaterende dat:

·        De informatieplicht in de gemeentewet opgenomen is onder de artikelen 169 leden 2 en 4 en
180 lid 2: Het College en de Burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor uitoefening van zijn taak nodig heeft;

·        In de gemeentewet opgenomen is onder de artikelen 155, 169 leden 3 en 4 en 180  lid 3 samengevat het College geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang;

·        Er in het beschreven geval geen sprake is van strijdigheid met het openbaar belang;

·        Op grond van deze artikelen het College verplicht is de gestelde vragen te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken.

·        In het Reglement van Orde staat dat vragen zo spoedig mogelijk moeten worden beantwoord, maar uiterlijk de maandag de week erop;

·        Het College hiermee bij herhaling nu niet voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de Gemeentewet en het Reglement van Orde artikel 48.

 

overwegende dat:

·        Hiermede niet voldaan is aan de informatieplicht;

·        Wij hiermede onze kaderstellende en controlerende functie niet kunnen uitoefenen;

·        Hiermede het democratisch stelsel ondermijnd wordt;

·        De Portefeuillehouder Financiën zich hiermee niet aan de wet heeft gehouden;

·        Het vertrouwen in het College hierdoor ernstig geschaad is;

·        Het vertrouwen in de Portefeuillehouder Financiën hiermede dusdanig geschaad is dat een motie van wantrouwen op zijn plaats zou zijn;

·        Wij het belang van de gemeente Nuenen hoger achten dan het belang van de VVD Nuenen, en daarmee volstaan met deze motie van treurnis.

 

verzoekt het college om:

·        De gestelde vragen alsnog te beantwoorden;

·        De raad de gelegenheid te geven deze antwoorden minimaal 48 uur te bestuderen voorafgaand aan vaststellen van de begroting;

·        Erkenning van het hierboven gestelde door de Portefeuillehouder Financiën.

 

en gaat over tot de orde van de dag.