Opvang vluchtelingen in Nuenen, VERVOLG

Asielzoekers in Nuenen

Veel gemeenten worstelen op dit moment met de asielopvang. Het kabinet wil desnoods opvangplekken afdwingen, met de omstreden en nog ongewisse spreidingswet. In Nuenen ligt er op dit moment een voorstel om 200 asielzoekers op te vangen aan de Pastoorsmast voor een periode van 10 jaar. Maar, de gemeenteraad van Nuenen heeft haar mening nog niet kunnen geven. 

De VVD is van mening dat in dit traject 2 dingen verkeerd gaan, namelijk het proces en de gehanteerde uitgangspunten.


1. Het proces

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de beslissingsbevoegdheid over de opvang van asielzoekers volledig naar zich toe getrokken. De raad heeft geen inspraak bij het bepalen van uitgangspunten, de randvoorwaarden, het proces en realisatie. De raad heeft alleen de mogelijkheid om in een zogenaamde voorhangprocedure wensen en / of bedenkingen te uiten op een collegevoorstel maar kan het voorstel niet aanpassen. Het besluit wordt dus genomen door het college en niet door de democratisch gekozen gemeenteraad. 

De VVD vindt dat een verkeerde en onacceptabele gang van zaken, zeker in een beladen dossier als asielzoekers-opvang. Wij vinden dat dit een bevoegdheid is van de raad waarbij de normale procedure wordt gevolgd. Het college bereidt een raadsvoorstel voor en de raad kan technische vragen stellen, de bevolking kan worden gehoord en in een politiek debat kunnen de voors en tegens besproken worden. Indien de raad dat nodig acht, kan het voorstel ook nog worden aangepast voor besluitvorming. 

In het publieke debat wordt het in ieder geval mogelijk gemaakt de uitgangspunten die door het college worden gehanteerd te bespreken met de raad en overige stakeholders.
Belangrijk is dat hierbij de democratische principes zijn gewaarborgd en welk besluit dan ook door een meerderheid wordt gedragen.


2. De uitgangspunten 

  • A) In een motie van de raad is het college gevraagd op zoek te gaan naar meerdere locaties voor kleinschalige opvang in de gemeente. Het college heeft een zestal locaties onderzocht en om diverse redenen afgewezen waardoor alleen de Pastoorsmast over is gebleven. Zowel het aantal locaties als het onderzoek naar de zes locaties roept nogal wat vragen op. Maar in het door haar gekozen proces hoeft het college daar geen transparantie in te tonen. Wat de werkelijke redenen zijn geweest voor de keuze van de Pastoorsmast is o.i. dus onduidelijk.
    De VVD is tegen een grootschalige centrale opvang en geeft de voorkeur aan gespreide kleinschalige opvang. Een vorm van opvang die inmiddels ook in de Tweede Kamer voet aan de grond krijgt.
  • B) Het college gaat in haar voorstel uit van een gecentraliseerde opvang van 200 asielzoekers. Tot op heden zijn er geen afdoende argumenten gegeven waarom voor dit aantal is gekozen. Het aantal is hoger dan nu van Nuenen wordt gevraagd (87) en zelfs hoger dan dat wat Nuenen op basis van het onderhavige voorstel van de spreidingswet zou moeten opvangen. Wij begrijpen goed dat opvang van vluchtelingen nodig is en ook wij willen ons steentje bijdragen. Wij zijn echter van mening dat 200 asielzoekers gewoonweg een te grote groep is voor een dorp als Nuenen.
  • C) Het college wil de locatie contractueel vastleggen met het COA voor een periode van 10 jaar.  Een kortere periode zou om diverse redenen niet haalbaar zijn. Ons omringende gemeenten laten echter zien dat het ook anders kan met jaarlijkse te verlengen contracten. 

De gevolgen van een AZC voor onze gemeente zijn nu niet te overzien. Het gaat ons te ver om alle beweringen dat er niets gebeurt, alles veilig is en er geen impact is zo maar aan te nemen. Eerst zien en dan geloven. Met een contractduur van telkens een jaar kunnen we bijsturen als het nodig is. 

Kortom, de VVD dringt er bij het college op aan om de beslissingsbevoegdheid over een AZC voor Nuenen per direct over te dragen aan de raad en het daardoor mogelijk te maken de uitgangspunten ter discussie te stellen en de bevolking te betrekken bij dit besluit.De volgende tekst heeft de VVD in samenwerking met De Combinatie aangeboden ter publicatie aan de lokale media


Opvang vluchtelingen in Nuenen

Net als elke andere gemeente in Nederland, gaan we ook in Nuenen zorgen voor de opvang van vluchtelingen. Het College heeft ervoor gekozen zelf geheel de verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak en invulling van de wijze waarop dit in Nuenen gebeurt. Vanuit de overheid worden in basis twee standaard routes aangereikt. Ons College heeft gekozen voor de route waarbij de raad geen invloed heeft op de besluiten die er worden genomen.

Toch willen wij, VVD en De Combinatie een signaal afgeven. Wij zijn het van het begin af aan niet eens met de door het College gehanteerde uitgangspunten:

1. Opvang van 200 vluchtelingen

2. Voor een periode van 10 jaar

3. Op één locatie, zijnde de Pastoorsmast


Wat willen wij wel:

1. Opvang van het aantal vluchtelingen dat we naar rato verplicht zijn: ca. 90

2. Voor een periode van 1 jaar. Verlenging met telkens een jaar is mogelijk met een maximum van 10 jaar.

3. Spreiding van de vluchtelingen over meerdere locaties.


Spreiding over meerdere locaties heeft wel consequenties. Iedereen moet zich realiseren dat een opvanglocatie ook bij hen in de omgeving kan komen.

Wij verwachten dat de meeste inwoners van Nuenen bereid zijn vluchtelingen op te vangen. 

De ervaringen elders die via de media met ons worden gedeeld, geven er echter aanleiding toe de gehanteerde uitgangspunten niet te steunen, omwille van de leefbaarheid, de veiligheid en onze zo gewaardeerde dorpse gemoedelijke mentaliteit. 


Wij roepen het College dan ook op met ons in gesprek te gaan, zodat draagvlak kan worden gecreëerd met én de raad én de inwoners.

 

Fractie De Combinatie

Fractie VVD