Opvang vluchtelingen in Nuenen

Opvang vluchtelingen

Sinds enkele weken is het plan bekend om vluchtelingen te huisvesten op de Pastoorsmast in Nuenen voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze locatie zou geschikt zijn voor de huisvesting van max 200 mensen. Het voorstel is door onze inwoners met gemengde gevoelens ontvangen. Niet verrassend, de opvang van vluchtelingen is immers in heel ons land een heikel onderwerp, waar zelfs het kabinet over is gevallen.

In september 2022 kwam het verzoek vanuit onze veiligheidsregio of Nuenen bereid was op zeer korte termijn een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een regionale opvanglocatie op De Gulbergen aan de kant van Nuenen. Het ging toen om 500 statushouders, later is dit gewijzigd in vluchtelingen.


Rol gemeenteraad

Omdat het gaat om een landelijke opdracht en landsbelangen boven gemeentebelangen gaan, ligt de verantwoordelijkheid en de uitvoering direct bij het College. Zolang de spreidingswet niet van kracht is, mag het rijk individuele gemeenten niet verplichten vluchtelingen op tijdelijke locaties op te vangen. Wel mag de regio daartoe worden verplicht.

We worden door het College geïnformeerd over hun beleidskeuzes. Gepland staat dat er in het 4e kwartaal een overeenkomst komt met het COA. Voordat deze getekend wordt, kan de raad door middel van een zogenaamde voorhangprocedure haar mening geven.


Hoe nu verder

Inmiddels is het duidelijk dat wij als gemeente het komende jaar 66 statushouders (welke een deel zijn van de 200 personen) en 87 vluchtelingen moeten huisvesten. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt.

Dat we vluchtelingen moeten opvangen staat buiten kijf. Hoe, hoeveel en waar? daar is het College mee bezig.


Wij respecteren ieders mening. Bij het vormen van een mening hoort wel een eerlijk en volledig verhaal. Dat mag u van ons als raad verwachten.


De VVD heeft moeite met het proces waartoe het College heeft gesloten waarbij de Raad nauwelijks tot geen invloed heeft en de daarbij gestelde uitgangspunten:

  • de keuze voor één locatie i.e. De Pastoorsmast
  • het aantal vluchtelingen: 200, waarom niet het aantal waar Nuenen c.a. naar rato aan moet voldoen
  • de keuze te gaan voor een periode van 10 jaar, gelijk aan het maximum aantal jaren dat wordt gehanteerd door het COA

De raad heeft het College op 13 juli 2023 in de raadsvergadering gevraagd beter geïnformeerd te worden over het proces.