verbouwing Het Klooster

Betoog Judith Tesser tav verbouwing Het Klooster

 

Hoog tijd dat er - conform de raadsbrede agenda  - een beslissing wordt genomen over een van de grootste dossiers, het Klooster.
Zijn we er eindelijk helemaal klaar voor?

 1. Zijn we bereid ruim 12 miljoen euro te investeren in het Nuenense dorpshuis 2.0?
 2. Hebben we er vertrouwen in dat we de komende 25 jaar geen grotere investeringen meer hoeven te plegen in het Klooster?
 3. Hebben we zicht op alle te verwachten kosten?
 4. Is de governance zoals deze is opgezet toekomst proof? Hoe ziet de exploitatie eruit?
  In hoeverre dekken de baten de kosten de komende 25 jaar?
 5. Voldoen we aan de accommodatiebehoefte van de beoogde en potentiële gebruikers?
 6. Waarom kiezen we voor scenario 2 en niet voor scenario 1 conform het advies van het bestuur en de leden van Het Klooster?
 7. Kunnen we nog voor verrassingen komen te staan?

Kunnen wij nu namens de burgers van Nuenen ja zeggen op de voor ons liggende plannen?

 

Tal van vragen die de VVD zich stelt en reeds eerder -hardop- gesteld heeft, blijven onbevredigend of niet beantwoord. Nog verder uitstellen van deze beslissing zouden we niet moeten willen. En is eigenlijk onvoorstelbaar na zoveel jaren van ambtelijke voorbereiding.
Aan ons, de politiek, vandaag het laatste woord. Of toch niet? 

Anders dan bij sportaccommodaties is er voor de gemeente bij het Klooster geen verplichting een dergelijke accommodatie te faciliteren. Wij, inwoners van Nuenen, hebben vooral een emotionele en praktische binding met het Klooster. Zijn we bereid nu ruim 12 miljoen euro te steken in ons dorpshuis op basis van de plannen die hier nu liggen? Lopen we door nu te beslissen over het Klooster nhet risico dat er geen ruimte meer is voor alternatieve sportaccommodatie… in- of exclusief MFA. 

Terug naar de eerder gestelde vragen.
Op vraag 2 hebben we er vertrouwen in dat we de komende 25 jaar geen grote investeringen meer hoeven te plegen in het Klooster – kunnen we met het voorliggende raadsvoorstel en de bijstelling van scenario 1 naar 2 al nee zeggen. Wel een voorziening om op de zolder te komen, zonder de zolder op enige wijze gebruiksklaar te maken…. Feitelijk dus de eerstvolgende grotere investering.
Nee dus, maak de zolder conform het voorstel van PvdA/Groen Links dan gelijk gebruiksklaar-zonder aanvullende onnodige voorzieningen.

En voeg er dan de pergola aan toe. Ik moet bijna lachen om de enorme besparing door de IVN pergola te laten vervallen. Waar praten we over: euro 15.000 op een bedrag van 12 miljoen? Hoezo micromanagement. Wat de VVD betreft, mag ook de voor de buitenzijde van het Klooster aantrekkelijke pergola, er komen. Ik stel voor dat we het PvdA/GL amendement hierop aanpassen. Enne, wie weet zijn er buiten de gemeente zelfs nog wel sponsoren te vinden die hieraan willen bijdragen. 

Bij renovatie van elk oud gebouw komen er, zie vraag 3, hoe dan ook onverwachte kosten. Welke, en in welke orde van grootte? de tijd zal het leren. Eenmaal de verbouwing ingezet, is er geen weg meer terug.
De VVD verneemt graag uw standpunt over hoe we omgaan met de post onvoorzien in deze? 

Vraag 4. Is de governance in orde? De governance moet wat de VVD betreft wijzigen en onafhankelijk worden van de gebruikersgroep. Niet vreemd dat er bij de oproep aan het bestuur om te komen met bezuinigingen muv de eerder genoemde  pergola geen voorstel is gekomen dat in het vlees snijdt van een van de gebruikers.
Commerciële uitbating heeft veruit  onze voorkeur, dan ben je transparant en kun je concurreren met de buitenwereld. Zoals reeds eerder door ons is gezegd in de oordeelsvormende vergadering, verwachten wij een reële transparante exploitatie met marktconforme huurprijzen. Verenigingen die de kosten niet kunnen betalen, kunnen via subsidie tegemoetkoming vragen.
Graag nu wel reactie hierop, zowel op de governance als op de exploitatie.

 

Vraag 5. De accommodatiebehoefte van gebruikers, huidige en potentiële gebruikers. Kunt u met droge ogen zeggen dat u een reëel beeld hebt van de behoefte van de Nuenense gebruikers van MFA's ofwel multifunctionele accommodaties? Dan denk ik niet alleen aan het Klooster, maar ook aan de gebruikers van de MFA’s in Nuenen Zuid (De Hongerman, Jo van Dijkhof, Vinkenhofjes). Hoe vanzelfsprekend is het dat de huidige gebruikers van het Klooster ook de gebruikers zijn na renovatie? Zou het ook mogelijk zijn dat de MFA bij de Hongerman verdwijnt en deze gebruikers een plek krijgen in het Klooster en de Jo van Dijkhof? Dan zouden we zo maar 3 miljoen euro kunnen besparen.
Een ander voorbeeld. Als er in nog geen twee 2 kilometer uit elkaar liggende gebouwen extra voorzieningen moeten worden getroffen voor akoestiek omwille van muziekuitoefening, is het dan niet logisch dat een combinatie van beide voorzieningen wordt onderzocht en tot de mogelijkheden behoort?

 

Vraag 6, waarom kiezen we voor scenario 2 en niet conform advies van het bestuur voor scenario 1?
Buiten “voldoen aan de wens van de raad om binnen het taakstellende budget te blijven” zie ik geen argumentatie. Scenario 2 is hoofdzakelijk uitstel van kosten, m.u.v. een theaterraam een eenvoudigere dakcontsructie - niet snijden in kosten. Kom op zeg.
Zijn we er naar uw mening klaar voor, is de tijd rijp om NU de beslissing te nemen over dit dossier?

Ons antwoord is nee, we zijn er nog steeds niet klaar voor. Wel bijna.  

De VVD stelt aan u voor de oordeelsvormende avond over de sportaccommodatie, verbouwing Hongerman en uitwerking en invulling van de MFA gelijktijdig te behandelen.
Laten we een beslissing nemen over het totale pakket, nog voor de zomer. Met transparantie over de invulling van de multifunctionele accommodaties (MFA) in Nuenen

 • Het totale te investeren budget
 • Uitgangspunten voor exploitatie
 • En de governance structuur
 • MFA

Het gaat immers over heel veel geld. Dat bent u toch met ons eens collega raadsleden? 

Ik wil u overigens nog even aan iets herinneren waartegen u samen 1 jaar geleden ja hebt gezegd. Dat heet een raadsbrede agenda. Daarin is afgesproken dat we op de grote dossiers zoals er nu een voorligt, streven naar een unaniem akkoord, en als dit niet mogelijk is zo breed mogelijk - dus meer dan alleen een akkoord van de coalitie. Er lijkt hier wel sprake te zijn een collectief geheugenverlies.
.
Er zou voor ons Nuenen zoveel te winnen zijn als we het samen eens zijn over deze grote dossiers.

 

Tot zover.Judith Tesser | Voorzitter| Fractie VVD Nuenen C.A.
|T: 06 15 12 03 38 |E: j.tesser@nuenen.nl