500 statushouders op de Gulbergen


Gemeente Nuenen c.a.
T.a.v. Burgemeester M. Houben Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK NUENEN

Nuenen, 2 december 2022 Beste meneer Houben,

Op 15 september jl. is de raad overvallen door uw toezegging in te gaan op een verzoek vanuit de provincie om op de locatie Gulbergen een verkenning uit te voeren voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 500 statushouders. Tijdelijk bleek later een periode te zijn van maximaal 10 jaar en de locatie bleek een weiland te zijn aan de Nuenense kant van De Gulbergen, bij de wijk Eeneind. De term statushouders werd terloops vervangen door vluchtelingen.

De VVD heeft u herhaaldelijk gevraagd de raad wekelijks te informeren over de voortgang van deze -zonder ruggenspraak vooraf toegezegde- verkenning en u verzocht geen enkele toezegging te doen zonder de raad vooraf in het proces te betrekken. Het mag duidelijk zijn dat de raad tot op heden slechts incidenteel en vaak zelfs alleen op verzoek, wordt geïnformeerd.

Waar de VVD pertinent op tegen is, is de opvang van een grote groep op één locatie. We zijn tegen clustering van een dergelijke, veelal uit alleen jongere mannen bestaande, groep mensen. We zijn tegen huisvesting op de beoogde locatie. Een locatie waar in de directe omgeving geen voorzieningen zoals winkels, gezondheidscentrum, sportfaciliteiten of andere toegankelijke vormen van recreatie en (vrije) tijdsbesteding zijn. Hoe dan ook is dit vragen om moeilijkheden. De VVD acht de gemeente Nuenen - met welke hulp ook - niet in staat de opvang van 500 statushouders of vluchtelingen aan te kunnen.

De VVD Nuenen c.a. is uiteraard bereid, net als de andere gemeenten, een aantal statushouders naar rato op te vangen. Voor de Brainport regio kan deze groep personen zelfs een aantrekkelijk arbeidspotentieel bieden, mits aan de juiste voorwaarden is voldaan.

Uit de wandelgangen heeft de VVD vernomen dat het College het voornemen heeft bovendien een groep van 200-400 arbeidsmigranten te huisvesten in dezelfde wijk Eeneind op de locatie Collse Hoeve. Hier is bij de raad nog geen nadere informatie over bekend. Wat doet het College Nuenen en zeker de inwoners van de wijk Eeneind aan? Een wijk met nog geen 800 inwoners, die wordt verdubbeld door de plannen van dit College. Een wijk die al onder druk staat door de mogelijke komst van een enorm logistiek distributiecentrum.

De door de raad onderschreven visie op Nuenen "behoud Nuenen zoals het is" wordt zonder ruggenspraak vooraf met één pennenstreek van tafel geveegd. Bestaande plannen, uitgewerkt door de 21 gemeentes die verbonden zijn in de MRE, pleitend voor een groene recreatiezone tussen de steden Helmond en Eindhoven, worden doorkruist.

Burgemeester, de VVD vraagt u met klem, af te zien van verdere medewerking aan een verkenning voor de huisvesting van 500 statushouders of vluchtelingen op één locatie binnen onze gemeentegrenzen. De VVD vraagt u met spoed te pleiten voor gespreide opvang. Opvang naar rato, passend bij een kleine gemeente als Nuenen, en recht doend aan medemenselijkheid voor zowel onze eigen inwoners als voor toekomstige tijdelijke inwoners.

Judith Tesser | Voorzitter| Fractie VVD Nuenen C.A.
|T: 06 15 12 03 38 |E: j.tesser@nuenen.nl