Reactie VVD op begroting gemeente Nuenen c.a. 2023-2026

Reactie VVD op begroting gemeente Nuenen c.a. 2023-2026

Zowel de uitgesproken tekst door Judith Tesser als de diverse ingediende moties en amendement zijn te vinden op site van de gemeente Nuenen.https://nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering/904887


De begroting 2023-2026

Voor ons een belangrijke jaarlijks terugkerende mijlpaal om het te voeren beleid onder de loep te nemen. Dan kijken we op 5 hoofdlijnen:

  1. Inkomsten vanuit het rijk
  2. Loon- en prijsstijgingen
  3. Het sociale domein
  4. Grondexploitatie
  5. Speciale projecten

Het is dan ook goed dat er een kritische kanttekening bij alle plannen wordt gemaakt in de korte inleiding door de wethouder financiën: een reality check is immers hard nodig in aanloop naar het ravijnjaar. Of dat nou in 2026 of 2027 komt.

Er zijn dan immers

  1. Minder inkomsten vanuit het rijk te verwachten.
  2. Er is een aanzienlijke inflatie, de prijzen en lonen stijgen.
  3. Dit geldt ook voor het sociale domein.
  4. De ten behoeve van de grondexploitatie gemaakte schulden gecombineerd met de hiervoor aangegeven investeringen betekenen voor ons een schuldenlast van rond de 80 miljoen euro in kortlopende en langlopende leningen met oplopende rente
  5. We hebben nog zo’n 40 miljoen geplande investeringen in speciale projecten waar we geen dekking tegenover hebben staan.


Conclusie: hoogste tijd om grip te hebben en te houden op onze eigen inkomsten en uitgaven. Laten we ons niet rijk rekenen. Een positief resultaat zoals dat nu is weergegeven in de begroting voor de jaren 2023-2025 betekent voor drie kwart een gelabelde reservering voor tegenslag in de algemene reserve, niet een vrijbrief voor een extra investering zonder dekking er tegenover.

Investeringen moeten we weloverwogen doen. Onder programma 4 staan 4 grote investeringen samen ter waarde van 3,5 miljoen euro gepland, die nog niet voorgelegd zijn aan de raad. Zonder raadsvoorstel past dit volgens de VVD niet in zorgvuldig afgewogen beleid.

Zijn er veranderingen in onze grootste risico’s: exploitatie grond en het sociale domein? Zijn onze plannen voor slepende dossiers met grote investeringen vlot getrokken: Nuenen-West, Eeneind-West, De Hongerman, Het Klooster, woonlocaties voor de Sinti? Bereiken we onze doelstellingen?
Onze schuldenlast van tegen de 80 miljoen in kortlopende en langlopende leningen wordt met een stijgende rente alleen maar zwaarder.
De VVD wil dan ook een amendement indienen om beleid te ontwikkelen waardoor de schuldenlast beperkt wordt, passend bij de draagkracht van onze gemeente.


Uit de trendanalyse zouden we moeten kunnen opmaken  waartoe verschillende bijsturings scenario’s kunnen leiden. Dit is een essentieel instrument voor de raad. We zien de trendanalyse zoals die hier ligt als een begin daartoe.

 

Inkomsten uit bouwen

Realisatie van bouwprojecten op gemeentegrond moet de schuldpositie van Nuenen omlaag brengen. Het tempo van de bouwprojecten waarvoor we deze schulden zijn aangegaan, ligt echter tergend laag, gaat gepaard met talloze bezwaren en processen. Met vermoedelijk weinig perspectief op meer snelheid gezien de ontwikkelingen in de bouw en het tekort aan arbeidskrachten. Meer inkomsten door gestegen prijzen van woningen levert de bouw door de gemaakte afspraken met projectontwikkelaars onze gemeente helaas niet op.


Besparen op investeringen in voorzieningen

Er zijn al jarenlang de nodige investeringen gedaan in plannenmakerij voor De Hongerman en Het Klooster. Er zijn afspraken gemaakt, en ja, we willen allemaal eindelijk deze dossiers van ons bordje. Maar gevoel voor realiteit zegt: is renovatie nog steeds de beste oplossing? kijk eens naar de recente ontwikkelingen bij de sporthal de Hongerman een oud gebouw met een dusdanig onveilige situatie waardoor onlangs tot sluiting is besloten. Is renovatie nog wel van deze tijd ten aanzien van klimaatbeheersing en energieverbruik. En wat als onze buurgemeente Eindhoven in staat is voor de helft van de door ons geplande kosten een gebouw neer te zetten dat wel aan de huidige eisen voldoet? Bent u het met de VVD eens Wethouder, dat tegen dit licht gezien, we zowel de plannen voor de Hongerman als voor het Klooster opnieuw moeten bekijken? Misschien blijkt dan dat het naar voren halen van de bouw van een tweede sporthal nog niet zo’n gek idee was en is.


Besparing op werk, zorg en jeugd

De kosten voor de zorg hebben een open eind, lees de lasten op onze gemeenschap nemen steeds toe. De inschakeling van een praktijkondersteuner bij het CMD voor ondersteuning van de jeugd werkt. Heeft dit ook geleid tot aanzienlijke kostenbesparing zoals we lezen bij andere gemeentes?

Zijn er structurele plannen voor kosten besparing op de zorg?

We hebben een sterk vergrijzende gemeente, er is behoefte aan een Zorgvisie; de woonzorg visie zou begin 2022 komen, wanneer kunnen wij deze verwachten.


De raad heeft zich afgelopen jaar sterk gemaakt voor betere samenwerking middels een raadsbrede agenda met college en ambtenaren. Het BOB model werkt nog niet zoals we voor ogen hadden, daar wordt aan gewerkt.  Wat ons echter verbaast is dat het college ons steeds weer weet te verrassen, zoals verkenning van een locatie voor statushouders, een flex campus voor 400 man, afschaffing geluidswal, opzegging van de Sinti packagedeal met Helpt Elkander. Intussen worden schrijnende problemen niet opgelost; gevolg ontevreden inwoners en kostbare processen.


Kosten

Het is zeggen en schrijven de DERDE keer dat de VVD het punt aansnijdt van het personeelsbeleid. Wat houdt een toezegging eigenlijk nog in? Al twee keer eerder werd een plan toegezegd. Het is landelijk bekend het moeilijk is om aan  gekwalificeerd personeel te komen. Dat geldt voor vrijwel elke gemeente en zeker voor kleinere gemeentes zoals de onze. We huren structureel en incidenteel externe expertise in. Dit is een aanzienlijke kostenpost. Bestaande expertise verdwijnt als mensen voor een andere baan kiezen. Welke expertises hebben we niet die belangrijk voor ons is. We vragen dan ook voor de derde keer om dit personeelsbeleidsplan.