Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 

De begroting is een van de belangrijkste middelen voor de raad om haar controlerende rol uit te oefenen. Op de gepresenteerde cijfers moet de raad kunnen vertrouwen om onze investeringsruimte te beoordelen. We willen immers al die mooie plannen die we hebben kunnen uitvoeren.
Het is de bedoeling dat wij als raadsleden op hoofdlijnen kijken. Voor de details kunnen we bouwen op de expertise van betrokken ambtenaren, de audit commissie en de rekenkamer. Dus kijken wij goed naar de kengetallen, de financiering, de risico's en de geplande investeringen bij onze plannen.
Het College laat ons een optimistisch beeld zien waarbij we aardig presteren binnen de financiële marges. 
Maar wat als  de audit commissie aan de bel trekt omdat de cijfers ons een vertekend beeld geven? Dan moet je als raadslid in je controlerende rol in actie komen. In de commissievergadering van 21 oktober jl. heeft de wethouder geen antwoord gegeven op de vraag "en hoe zou onze schuldpositie zijn als de raad het college zou verbieden langlopende schulden om te zetten in kortlopende schulden."
Wij denken dat het vrijwel onmogelijk is om komend jaar onze schuldenlast van 42 miljoen af te lossen. Ook een aflossing in 2024 met nog eens 30 miljoen achten wij onwaarschijnlijk. Bovendien zijn deze aflossingen niet onderbouwd. Onze conclusie is dat het College deze aflossingen waarschijnlijk gaat herfinancieren met kortlopende leningen. Conform de BBV en de wijze waarop de provincie zegt hiermee om te gaan  (we hebben navraag gedaan) moeten die kortlopende leningen echter gezien worden als langlopende leningen. Het college reageert in haar zienswijze op het advies van de audit commissie dat dit geen verschil maakt... Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij dan ook  dat de schuld dan eigenlijk 75 miljoen zou zijn, en dat maakt in onze ogen wel degelijk verschil! Nuenen heeft dan niet een schuldquote van 110 maar op 128 wat nagenoeg het meest risicovol is... 

Schulden
Laten we eens dieper in die schulden duiken en in de aflossing daarvan. Door te bouwen, bouwen, bouwen (u merkt - ik citeer de wethouder) krijgen we inkomsten en lossen we conform planning onze schulden af.... Hoewel... Aflossing? wij hebben eigenlijk meer het idee dat de schulden op de lange baan worden geschoven en pas veel later worden afgelost. Onder het kopje financieringsbehoefte lezen we: ”vanaf 2023 wordt 15 miljoen euro gefinancierd oplopend naar 62 miljoen in 2025.”
Een pagina verder: “er zijn aflossingen gepland het komende jaar van bijna 13,5 en 25 miljoen en in 2024 van 30 miljoen samen ruim 68 miljoen. Hoe gaat de gemeente dit doen? dat staat er niet bij... Met nieuwe leningen en gegarandeerd een hogere rente? Opbrengst uit de bouw? dan moeten er geen tegenvallers in de bouwsnelheid optreden. Dit laatste lijkt ons helaas - gezien de huidige voortgang-  een scenario waarmee terdege rekening moet worden gehouden.... Of staat de postcode karavaan zo meteen voor de deur van de gemeentehuis? 

Rente
Een andere zorg, Wethouder. U hebt ons zelf eerder gezegd dat u al langer langlopende schulden omzet in kortlopende schulden tot aan de bovengrens van de kasgeldlimiet teneinde te profiteren van de lage rente. Die rente begint nu op te lopen. Welke consequenties heeft dit voor het resultaat in de begroting en in de meerjarenrekening voor onze gemeente?
 

De financiële positie van onze gemeente is beroerder dan ooit. Daar spreekt de VVD bij deze ook de coalitie op aan. We hebben vorig jaar immers samen met D66 en de Combinatie stevig aan de bel getrokken. En nu? Wat is er gebeurd, we geven geld uit alsof het niets kost. Waarop is er bezuinigd? Waar zijn er meer inkomsten gegenereerd? Waar staan de reserveringen voor grote projecten het Klooster, de Hongerman, elke een dikke 10 miljoen en de broodnodige aanpassing van onze verkeersinfrastructuur erbij nog eens 10 miljoen. Wat blijft er over van ons verwachte povere resultaat van 1 ton?. Vet in de schuld. 75 miljoen... En hoe gaat Nuenen dat betalen? Ten koste waarvan?
 

Transparantie
Het ergste vindt de VVD nog dat er geen transparantie is. Op basis van de begroting kunnen we bepalen wat onze ruimte is voor investeringen. Op basis van de jaarstukken zien we een half jaar later wat er werkelijk aan ruimte was. Daar zit een verschil tussen van enige tientallen miljoenen. Die jaarstukken kloppen en worden door de accountant gecontroleerd. De begroting niet. Waar zit dat verschil? Juist. In het niet meenemen van diezelfde kortlopende leningen die zijn aangegaan om de langlopende schulden af te lossen. 
 

Wethouder. We leven op de pof. Leningen worden met leningen afgelost. We zullen nog jaren moeten boeten voor het nu gevoerde beleid. Als experts die mensen begeleiden met grote schulden naar de financiën van onze gemeente zouden kijken, dan zouden alle alarmbellen afgaan en zou de gemeente Nuenen gelijk aan de schuldsaneringshulp moeten.
 

Hoe kunnen we u de financiën van onze gemeente nog langer toe vertrouwen? Dankzij dit beleid  zitten we de komende jaren aan de grond.

Laat zien wat de werkelijke financiële positie is van onze gemeente. Wees transparant, verbloem de werkelijkheid niet. Wij adviseren het College om het advies, dat ons door de auditcommissie is gegeven, onverkort te verwerken in de begroting zodat voor eenieder duidelijk wordt wat de feitelijke stand van zaken voor onze gemeente is.
Wij vragen de gemeenteraad om het college opdracht te geven dit te doen en dienen daarom het volgende amendement in.
Amendement ……….
|
Afhankelijk van de reactie van het college komt de VVD in tweede termijn met een motie.


In de tweede termijn heeft de VVD een motie van wantrouwen naar wethouder Pernot ingediend. De wethouder heeft weliswaar beloofd in december zijn werkwijze aan de raad toe te lichten in een informatiesessie, maar weigerde de begroting aan te passen conform het advies van de audit commissie. In de ogen van de VVD geeft de begroting die wordt ingediend bij de toezichthouder de Provincie een vertekend beeld. De wethouder is niet ingegaan op de vraag hoe hij de aflossingen van enige tientallen miljoenen denkt te realiseren. De veronderstelling dat dit wederom met leningen gebeurt is dan ook niet ontkracht. Het eerder ingediende amendement en de motie kregen alleen steun van de Combinatie.