Programmabegroting en meerjarenraming 2022-2025 gemeente Nuenen

Visie en reactie VVD op Programmabegroting en meerjarenraming 2022-2025


De VVD-fractie heeft de brief van de Auditcommissie ontvangen, waarvoor onze dank. Namens de hele fractie en steunfractie mag ik de Auditcommissie complimenteren met hun werkzaamheden.

Uit de brief trekt de VVD-fractie de volgende conclusies:
De schulden positie wordt in de begroting te laag voorgesteld. In de tabel van langlopende leningen wordt afgerond een bedrag van 32 miljoen euro getoond. De feitelijke lening portefeuille bedraagt echter afgerond 74 miljoen euro. Het verschil bestaat uit kortlopende leningen voor een bedrag van 42 miljoen euro; deze zijn echter nergens in de begroting vermeld.
De VVD-fractie is van mening dat hierdoor de gemeenteraad op het verkeerde been wordt gezet en dat ook de provincie onjuist wordt geïnformeerd. Ook worden hierdoor de kengetallen netto schuldquote veel positiever getoond dan zij in werkelijkheid zijn.
Wij gaan er van uit dat er bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming vergissingen zijn gemaakt met betrekking tot de financiering en dat er geen opzet in het spel is.
De VVD-fractie verzoekt het College om de adviezen van de Auditcommissie op korte termijn  te verwerken in de begroting en meerjarenrekening opdat er een juist beeld wordt gegeven van de schulden positie van onze gemeente.

Kan de wethouder bevestigen dat dit zal gebeuren?

De VVD-fractie maakt zich ernstige zorgen over de investeringen die gepland worden voor de komende 4 jaar. Dit vooral in relatie met de hoge schuldenlast die we al hebben.
Door alle in de investeringstabellen (bldz 125 t/m 129 in de begroting) genoemde investeringen waarmee kapitaallasten gepaard gaan, en waarvoor derhalve geld geleend moet worden, bij elkaar op te tellen, en daar nog aan toe te voegen de investeringen die reeds eerder gepland waren of te voorzien zijn, ontstaat een beeld van de leningen die we tot en met 2025 nog moeten afsluiten.
We zien dan investeringen nog te behandelen 15,9 miljoen, investeringen direct toe te kennen 2,8 miljoen en goedgekeurde projecten waar voor de lening nog moet worden afgesloten 21,9 miljoen en voor een mogelijke nieuw sporthal 6 miljoen, tezamen ongeveer 46 miljoen euro.
Met dit programma is rond 2025 de schuldenlast gestegen tot ongeveer 120 miljoen euro. Zelfsmet een eventuele opbrengst van Eeneind-West is de schuldenlast nog 100 miljoen euro.
De jaarlijkse kapitaallasten bij een nu gehanteerde rente van 0.5 procent bedragen vanaf 2025 een aantal jaren ongeveer 1,8 miljoen euro. Als de rente stijgt naar 2%, hetgeen door experts voor  mogelijk wordt gehouden, wordt dit 2,5 miljoen.
Geen prettig vooruitzicht voor onze toch al armlastige gemeente. De begroting die nu voorligt geeft de gemeente Nuenen geen enkel perspectief.
We vragen het college hoe zij denken deze calamiteit te voorkomen.
Een nadere beschouwing van de incidentele baten en lasten leert het volgende>

Op basis van de jaarrekeningen 2015-2020 zijn de incidentele baten gemiddeld 14,6 miljoen. Op basis van de begrotingen 2019-2022 is dit gemiddelde € 3,5 miljoen met in de jaren 2020-2022 bedragen ver onder het miljoen.
Voor de incidentele lasten zien we een vergelijkbaar beeld. Gemiddeld  € 11,6 over de jaarrekeningen en € 4,1 miljoen over de laatste 4 begrotingen. Ook hier lager rond 1 miljoen van 2020-2022.

De VVD-Fractie vraagt zich hier bij af hoe wij de incidentele baten en lasten begroten en hoe betrouwbaar die cijfers zijn. Gezien het  lage begrotingsresultaten dat begroot is voor 2022 vrezen wij het ergste voor het uiteindelijk gerealiseerde resultaat.
Kan het college de trendbreuk die kennelijk is ontstaan in 2020 verklaren?
Kan het college onze zorg hierover wegnemen?

In aanvulling hierop - stel dat de raad zou verbieden om langlopende schulden om te zetten naar kortlopende schulden, bent u het dan met ons eens dat de schuld dan eur 75 miljoen zou moeten zijn?