Betoog VVD fractie, Lars van Roosmalen

De Hongerman 

 Voorzitter, 
Allereerst hartelijk dank aan de insprekers voor hun bijdragen. Hoewel ik geen directe vraag heb gesteld aan dhr. Rutjens roept zijn inbreng de nodige vragen over het proces bij ons op. Kan de wethouder ons verzekeren in contact te blijven met alle belangrijke stakeholders in dit dossier? 

In november 2017 kwam de fractie van de VVD met een initiatiefvoorstel voor nieuwbouw voor sporthal De Hongerman inclusief ruimte voor de activiteiten vanuit de Scarabee voor 4,2 mln. euro.  Een eenvoudige functionele hal, geschikt voor bestaande gebruikers. Op deze manier begon ik 10 maart j.l. mijn betoog tijdens een veelbewogen avond. Wat waren de conclusies van die avond en wat is er sindsdien gebeurd?  
Diverse betrokkenen spraken in, onder andere vertegenwoordigers van de sportverenigingen en van het middelbaar onderwijs. Hun boodschap: de huidige capaciteit is onvoldoende, en inmiddels weten we dat uitbreiding naar 4 zaaldelen op korte termijn ook onvoldoende is. Dat wil dus zeggen dat de door het college voorgestelde renovatie van de Hongerman geen duurzame oplossing biedt. Waar zijn we nu dan eigenlijk mee bezig?   
Ook waren de kosten van renovatie en uitbreiding tijdens de renovatie met een vierde zaaldeel wat ons betreft veel te hoog. Hoewel het college volhield dat deze hoge kosten onafwendbaar zijn accepteert de VVD dit statement niet.  En is de wethouder het met ons eens dat renovatie zoals genoemd in de BBV in 25 jaar afgeschreven dient te worden. Daarin is ons inziens geen ruimte voor interpretatie. Onze zorgen en bezwaren tegen het in maart behandelde voorstel zijn niet weggenomen, sterker nog deze zijn gegroeid de afgelopen periode.  
En voorzitter, wat dat alles betreft vraagt onze fractie zich af of we de juiste richting in zijn bewogen sinds maart? Uiteraard waardeert de fractie van de VVD de stap die de koepelorganisatie Ons Middelbaar Onderwijs heeft gezet door een bijdrage van 1,3 miljoen euro aan te bieden. Logischerwijs willen zij in ruil hiervoor een fors deel van de capaciteit.
De raad heeft u opdracht gegeven om een plan voor renovatie uit te werken met een richtinggevend budget van 5,5 miljoen. Uw voorstel, ambitieuze nieuwbouwplan, ter hoogte van ruim 12,5 miljoen haalde het immers terecht niet. Nu ligt er een renovatieplan voor dat inclusief BTW en voorbereidingskosten neerkomt op 9 miljoen. Het dubbele van het budget, en dan komen we al op voorhand capaciteit tekort. Overschrijdingen van ruim 60% lijken de norm van dit college te zijn geworden, maar wat ons betreft gaat dit te ver. Ik vraag de wethouder dan ook om toe te lichten waarom het overwegen van alternatieven wat hem betreft niet tot zijn opdracht behoren maar een geplande budgetoverschrijving van ruim 4,5 miljoen wel? Wij begrijpen er inmiddels niets meer van.   
Zijn er dan geen alternatieven heb ik de wethouder via u, voorzitter, destijds gevraagd. En ja, wat de fractie van de VVD betreft zijn er zeker alternatieven. Wat te denken van bijvoorbeeld sporthal De Fakkel, in de gemeente Losser. Een hagelnieuwe, all-electric sporthal met 4 zaaldelen die voor een aanzienlijk lager bedrag is gebouwd dan de inmiddels 9 miljoen euro die het gaat kosten om De Hongerman te renoveren. Niet geloofwaardig zei de wethouder, je vergelijkt appels met peren. Edoch, we hebben een up-to-date offerte opgevraagd bij zowel het betreffende bouwbedrijf als bij lokale partijen. Ik heb de raadsstukken van Losser inmiddels met de collega fracties en met u gedeeld. 
 Vanwege een iets soberdere uitvoering en het niet hoeven mee te nemen van 15 jaar onderhoud vallen de totale kosten, inclusief gestegen materiaalprijzen, tonnen lager uit dan de investering destijds in Losser en zelfs miljoenen lager uit dan het voorstel van de wethouder. En nieuwbouw mag o.i. nog steeds conform de BBV in 40 jaar worden afgeschreven in tegenstelling tot renovatie/aanpassing die in 25 jaar dient te worden afgeschreven en tot aanzienlijk hogere kapitaallasten voor de gemeente zal leiden.  

 Voorzitter, 
Onze raadsvoorstellen bevatten niet zonder reden een paragraaf over alternatieven. En hoe vaak krijgt u dit soort kansen in de schoot geworpen wethouder? En ik geef direct toe dat een extra sporthal niet het MFA deel van de Hongerman vervangt. Maar het los van elkaar beschouwen vereenvoudigt de zaak nogal. En aangezien meerdere partijen hebben aangegeven een uitgewerkt ontwerp te hebben klaar liggen kan er ook snel gebouwd gaan worden. Haast is immers geboden, dit is vandaag mede door Mevr. Arts maar weer eens benadrukt.  

 Voorzitter,  
Mijn vraag aan het college en aan de aanwezige collega's is eenvoudig: wat vindt u hiervan? Wat vindt u van een duurzame, hypermoderne, vele miljoenen goedkopere splinternieuwe sporthal als alternatief voor uw plannen? De kostenraming heeft u in kunnen zien en geeft een totaal beeld. Wat gaat u met deze kennis doen? En bent u nu bereid deze uitgestoken hand te pakken en samen met ons en de overige leden van de raad te werken aan duurzame en betaalbare vervanging van de sportcapaciteit in Nuenen? Wat onze fractie betreft kunnen we het ons financieel niet veroorloven om eerst 9 miljoen uit te gaan geven aan renovatie en daarbovenop nog nieuwbouw te plegen. Al helemaal niet als we daarin moeten varen op de cijfers die we eerder vanuit het college hebben gekregen. Dat moet u toch ook niet willen zeg ik tegen mijn collega's in de raad? 
Tot zover mijn inbreng voor de eerste termijn. 

 Tweede termijn 

 Voorzitter, 
De reactie van de wethouder op onze inbreng vind ik hoopgevend en dat stemt me positief. Kan de wethouder toezeggen dat hij met een plan komt voor een nieuwbouw tweede hal en het openblijven tijdens een eventuele renovatie van de huidige Hongerman? 
Echter het gevoel dat we nog best wel wat tijd hebben voor de nieuwbouw deel ik niet. Ons gemeenschappelijke doel is toch om op een betaalbare wijze voor de komende jaren, duurzaam dus, ruim voldoende binnensport capaciteit te realiseren in Nuenen? De methode om dit te bereiken is wat ons betreft niet in beton gegoten. Want laten we wel wezen, in het nu voorliggende raadsvoorstel schrijft het college zelf ook dat aan de meeste randvoorwaarden niet meer kan worden voldaan. Laten we met elkaar tot de conclusie komen dat de huidige opdracht van de raad niet meer de juiste is gezien het voortschrijdend inzicht. Zodat u ook de bewegingsvrijheid krijgt om naar andere oplossingen op zoek te gaan. En u heeft gelijk wat betreft appels en peren tussen de sporthal die ik heb voorgesteld en het voorstel voor wat betreft de huidige MFA. Maar als u de kosten van deze nieuwbouw sporthal aftrekt van de kosten van renovatie blijft er een MFA met een hele dikke gouden rand over. Kortom, hier zit financiĆ«le ruimte die wat de fractie van de VVD betreft echt benut dient te worden. 
Het nu voorliggende plan lost de capaciteitsproblemen onvoldoende op, tegen bijzonder hoge kosten. Dat is wat onze fractie betreft onverteerbaar.  Met alle kennis die we de afgelopen tijd hebben opgedaan is het voor ons niet meer uit te leggen aan de Nuenenaren om eerst 9 miljoen in renovatie van De Hongerman te steken. 
Wat ons betreft is inmiddels voldoende duidelijk gemaakt hoe we op een betaalbare wijze voor de komende jaren ruim voldoende binnensport capaciteit kunnen realiseren op een manier waar gebruikers en inwoners trots op kunnen zijn en niet krom voor hoeven te liggen.