Kadernota

Met dank aan de audit commissie voor de voorbereidingen, en aan de ambtenaren die de verschillende wensen hebben doorgerekend is de VVD van mening dat het goed is om als raad gezamenlijk punten door te spreken. Onze hoop is dat dit de volgende keer kan met het College erbij.
De kadernota is een tool van ons als raad om kaders op te stellen voor de volgende programmabegroting en meerjarenbegroting. De VVD heeft daartoe -net als andere partijen - een aantal wensen tevoren opgesteld. Denk dan aan met stip op 

1. verbetering van de leefbaarheid in ons dorp - maatregelen ten aanzien van verkeersgeluid, fijnstof etc. -  en voorkomen c.q. beperken van het niet-bestemmingsverkeer door Nuenen heen,
2. versnelling van woningbouw -met visie- voor jong en oud
3. aandacht voor communicatie door de gemeente naar buiten toe
4. aandacht voor vitaliteit van onze gemeente met visie op sportbeleid en passende accommodatie en
5. onze financiële positie.

In de speerpunten die uiteindelijk in het initiatiefvoorstel staan, staat een vertaalslag met een door de raad gedeeld kader.
De wensen van de VVD zijn onveranderd. De mogelijkheden zijn reëel gezien beperkt. Er staat immers grofweg een 30 miljoen aan investeringen aan te komen conform bestaande plannen.
Een vitale samenleving begint en eindigt met een vitaal kostenplaatje. Onze extra wensen voor Nuenen c.a. blijven - daar waar er nog niet aan wordt gewerkt - vooralsnog in de koelkast...