Koersdocument toekomstbestendig Nuenen

Besproken in raadsvergadering 4 februari


Koersdocument toekomstbestendig Nuenen 

De raad wordt gevraagd het koersdocument toekomstbestendig Nuenen ter kennisgeving aan te nemen.
De reactie van de VVD hierop is als volgt:
In december 2019 werd het eerste document "Nuenen dat is thuis" voor kennisgeving aangenomen. Daarbij werd 15.000 euro als investering toegezegd, op voorwaarde dat er een professionaliseringsslag zou worden gemaakt, de raad er actief bij betrokken blijft en input van burgers wordt meegenomen.
Waar staan we nu?
Het voorstel is een viersporen beleid. Bij twee van de vier sporen staat de raad buiten spel. Bij spoor 2 -de visie op samenwerkingen- heeft het College de raad niet nodig en bij spoor 3 hebben de ambtenaren de input van de raad niet nodig.
Wel willen we het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie versterken - door een petit comité samen te stellen - staat er vervolgens in spoor 4.
Inderdaad hard nodig.
Het vertrouwen van de Raad in het College heeft afgelopen week wat de VVD betreft wel weer een dieptepunt bereikt. Weer bereikten ons stukken van het College (zonder bericht vooraf) te laat. Zonder ons tevoren in te lichten over concrete plannen rondom het flexotel, de informatie avond over arbeidsmigratie,  is genoeg gezegd vanavond. Het antwoord van de wethouder was veelzeggend.
Of noem het klucht of drama rondom de ontsluiting Nuenen West. De raad wordt onder druk gezet te beslissen over de ontsluiting en krijgen we een week na de geforceerde beslissing een schrijven van wethouder Van Brakel over nieuw gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar.
De Mijlpaal, waar tussen neus en lippen door opeens bleek dat er afspraken waren gemaakt met de Jumbo en uitbreiding van het kernkwartier...
Dan dit koersdocument. Het getuigt van vooral pappen en nathouden en geen keuzes maken en blijkbaar rekken - uitstellen - tot na de verkiezingen volgend jaar. Durf keuzes te maken, nu!!

Wat willen we nou als plaats met 23.000 inwoners? We worden nu al linksom en rechtsom gepasseerd. In plaats van de leefbaarheid in ons Nuenen te vergroten, zorgen we ervoor dat er nog meer verkeer door ons dorp komt. Met dank aan de omliggende gemeentes. We moeten werken aan een verregaande vorm van samenwerking met vrijwel diezelfde gemeentes: Son en Breugel en Geldrop-Mierlo voorop. Daar moeten we aan werken samen:  met én College én ambtenaren én raad. Richting geven en keuzes maken, en dus een koers uitzetten. Niks pappen en nathouden. Stappen zetten. Concrete lijnen uitzetten. Details en uitwerking  zijn voor de volgende periode, met een ambitieus helder programma.

Het voorstel van de VVD is het volgende:

Laten we afspreken dat we voor elk van de vier programmalijnen - waarmee we overigens niet alle invalshoeken afdekken - een kleine groep met afvaardiging vanuit raad, college, ambtenaren en inbreng van betrokken burgers met expertise - zeg met zo'n 6 man, onderwerpen uitwerken - met voorstellen voor richting. Goed voor het onderlinge vertrouwen. De voorstellen kunnen daarna breder - samen dus - worden besproken. Opheffing van de huidige klankbordgroep met dank voor hun inzet. Laten we dit stuk dan op deze wijze voor kennisgeving aannemen.