Reactie in vergadering na de tweede termijn.

raadsvergadering5 november 2020

Reactie in vergadering na de tweede termijn.

Een paar dingen moeten me na de eerste beraadslagingen in deze vergadering  van het hart.
We zitten met zijn allen in de raad van Nuenen en willen allemaal het beste voor Nuenen. In grote lijnen vinden we elkaar telkens op inhoud. Wij zijn niet tegen omdat we als oppositie tegen moeten zijn. We zijn niet bezig met verkiezingsretoriek. Wij geven mede sturing. Ook wij participeren in het gemeentelijke beleid en willen serieus genomen worden als we het oneens zijn op inhoud en/of kwaliteit. Dat geldt voor de vrijwilligersnota, de participatienota en nu de begroting. Een motie om met een andere oplossing te komen voor de ontsluiting van Nuenen West, is door de Raad juist zo opgesteld, dat zonder tijd en dus kosten te verliezen gekeken kon worden naar een aanvaardbaar alternatief...

Cijfers liegen niet zeggen ze. We krijgen een handleiding om de begroting te kunnen beoordelen op hoofdlijnen en constateren op basis daarvan dat de financiële positie van Nuenen kwetsbaar is en niet zo gezond is zoals de wethouder zegt. Een scenario analyse, sorry trend analyse maakt inzichtelijk waar we voor staan en waar we naar toegaan. Wethouder, zeg ons die trendanalyses toe.
Daarmee onderbouw je het maken van strategische keuzes.
Minder afhankelijk zijn van grondposities is o.i. een must. Daartoe moet je structureel maatregelen nemen. Welke heeft de wethouder tot nu toe genomen, die vraag staat nog steeds open.

De personeelskosten zijn aanzienlijk gestegen, dat gaf de portefeuille houder gisteren toe. Nog even ter reminder, we zijn van 70 FTE naar 80 FTE gegaan. Van 4.8 miljoen in 2017 naar 7.2 miljoen in 2021, dat is van nog geen 70.000 per FTE naar - bijna 90.000 euro per FTE. Dat komt o.i. niet alleen voort uit verhoging ten gevolge van gestegen CAO. Mind you. Exclusief inhuur van personeel. We vragen daarom dan ook om de toezegging van een personeel beleidsplan. 

De voorgestelde stijging van woonlasten in éen keer ten bedrage van 45 euro per huishouden is o.i. hoog en nu niet nodig. Bedoeling dat het onderdeel afval budgetneutraal is, dat baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Daar hangen de tarieven mee samen. Huishoudens hebben het al zwaar in deze tijd. We zijn dan ook met een amendement gekomen om deze kostenverhoging voor nu te beperken en de lastenverhoging te spreiden over meerdere jaren. Uitgaande van het principe de vervuiler betaalt, hoort straatreiniging o.i. bij generieke gemeentelijke kosten. Deze moet je niet doorbelasten aan individuele huishoudens. We willen dan ook de straatreiniging eenmalig dekken uit de algemene reserve, waarna de kosten voor straatreiniging met ingang van het jaar erop regulier moeten worden gedekt vanuit een andere passende kostenpost.
Wat betreft verduurzaming, maatschappelijk vastgoed,  landbouw en versnelling verduurzaming. De VVD draagt verduurzaming een warm hart toe, en ziet verduurzaming als een van de beleidsinstrumenten die mee moeten worden genomen. Voor nu zetten we hier geen extra middelen voor in.
En wat betreft de toegenomen kosten voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO, daartoe volgen we de landelijke lijn, daar is de VNG immers al mee bezig.  

 

Judith Tesser fractie voorzitter VVD Nuenen