UPDATE VVD NUENEN C.A.

Update VVD Nuenen c.a. 

Raadsvergadering 7 november 2019

Donderdag 7 november ging de VVD fractie in haar nieuwe samenstelling van start met de begroting. Jaarlijks moet begin november de begroting door de Gemeenteraad worden goedgekeurd. De VVD fractie heeft een aantal van haar speerpunten verwoord via amendementen en moties. Samen met andere fracties hebben wij ons hard willen maken voor structurele verlaging van de OZB,  tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG) naar een hoger niveau, innovatieve woonvormen en een  Right to Challenge project.  Alle VVD amendementen en moties om dit voor elkaar te krijgen hebben het gehaald. Daarmee is de begroting aangepast en  belangrijk: sluitend voor 2020 e.v. jaren.

Voorkomen dat OZB omhoog gaat

Om te komen tot een sluitende begroting stelde het college voor de OZB te verhogen. Zoals bekend is de VVD daar geen voorstander van. Het amendement dat de VVD, samen met de Combinatie, W70 en CDA heeft ingediend voorziet in een andere verdeling van uitgaven, gedekt uit de algemene reserve. Met als resultaat dat niet alleen de begroting nu wel sluitend is, maar belangrijk nieuws voor u als inwoner van Nuenen c.a.: de OZB gaat niet omhoog in 2020. En als het aan de VVD ligt de komende jaren ook niet. Wij blijven hier op toezien voor u.

WTCG

De VVD fractie maakt zich sinds 2017 sterk voor die inwoners van Nuenen c.a., die een tegemoetkoming aanvragen voor chronisch zieken en gehandicapten (v/h WTCG) ter compensatie van het eigen risico. Tot nu toe kende de gemeente een geleidelijke schaal van 110 – 130% van het sociaal minimum. Vanaf nu komen alle aanvragers met een inkomen van 130% van het sociaal minimum in aanmerking voor de tegemoetkoming. Dat is goed nieuws!

Innovatieve woonvormen

Wonen in Nuenen is aantrekkelijk. Voor jong en oud.   Het woningaanbod is helaas beperkt en veelal niet passend genoeg. De VVD heeft als wens dat er aandacht komt voor andere woonvormen  en heeft daarom een oproep gedaan aan het college om ruimte te bieden aan innovatieve, niet-traditionele woonvormen. Te denken valt aan een woonvorm tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis. Eengezinswoningen voor jongeren, maar ook voor ouderen met een kleine beurs en gescheiden mensen. De wethouder heeft toegezegd deze woonvormen op te nemen in het nieuw vast te stellen woonbeleid dat uiterlijk in het voorjaar va 2020 naar de gemeenteraad komt. Right to challenge project  Spelen en bewegen in Centrum/Nuenen Noord

Wat is Right to challenge? Het recht om uit te dagen: betrokken inwoners dagen de gemeente uit door de regie te willen nemen over een project dat normaal gesproken door de gemeente wordt uitgevoerd. De groep uitdagers denkt het project anders, wellicht zelfs beter, efficiënter en goedkoper  te kunnen doen dan de gemeente. Ook het door de gemeente gereserveerde budget komt  ter beschikking van de uitdagers. De rol van de gemeente is controlerend. Het college heeft onze motie omarmd en is akkoord met de start van een Right to challenge project voor Spelen en bewegen in Centrum/Nuenen Noord. De VVD fractie heeft Right to Challenge in haar verkiezingsprogramma staan en wil uiteraard graag meedenken met de inwoners van Nuenen Noord/Centrum . De eerste contacten zijn gelegd. Wij nodigen u binnenkort uit om de eerste ideeën met elkaar te bespreken.

De komende maanden staan er diverse belangrijke dossiers op de agenda, zoals sporthal de Hongerman, het Mobiliteitsbeleid, de Duurzaamheidsnota, de Wereld van Van Gogh.
Kunnen deze projecten uitgevoerd worden binnen de begrote bedragen of komt het college met de vraag voor meer budget? De VVD fractie blijft het onveranderd kritisch volgen.
 


VVD Fractie
Judith Tesser, Hans Spijkerman, Hans Bonnier,

pastedGraphic.png Nuenen c.a.