inspreken over de fusie

Wilt u gebruik maken van het recht om in te spreken bij Provinciale Staten t.a.v. de beoogde fusie tussen Nuenen en Eindhoven

Zie dan onderstaande informatie


Provinciale Staten Griffie

Gemeente Nuenen c.a.
Ter attentie van de gemeenteraad Postbus 10000
5670 GA NUENEN

Onderwerp

Inspreekmoment herindeling gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Geachte gemeenteraad,

Provinciale Staten van Noord-Brabant brengen u graag op de hoogte dat op de Statendag van 26 oktober a.s., vooralsnog van 9.30 tot 11.00 uur, een inspreekmoment over het herindelingsadvies gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is voorzien. Aansluitend aan dit inspreekmoment zal een themabijeenkomst voor de woordvoerders van het thema Bestuur en Financiën over dit onderwerp plaatsvinden. U kunt deze themabijeenkomst als toehoorder bijwonen.

Genoemde datum en tijdstip zijn onder voorbehoud. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de Statendag van 26 oktober publiceren wij de dagindeling. In het geval er wijzigingen in de planning optreden, informeren wij u uiterlijk op 16 oktober.

Aanmelden voor het inspreekmoment kan volgens het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 tot uiterlijk dinsdag 23 oktober 12.00 uur. U kunt zich aanmelden via de griffier door het verzenden van een mail aan statengriffie@brabant.nl of telefonisch via 073-6812278 onder vermelding van naam van degene die inspreekt en telefoongegevens. De mogelijkheid tot inspreken staat natuurlijk ook open voor de inwoners van uw gemeente.

In principe krijgt iedere inspreker maximaal drie minuten spreektijd, tenzij de voorzitter anders bepaalt. Dit hangt onder meer af van het aantal insprekers dat zich aanmeldt. Na sluiting van de termijn van aanmelding wordt u verder geïnformeerd over de duur van de spreektijd en andere praktische zaken.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets: www.brabant.nl/route

Datum

25 september 2018

Ons kenmerk

4417537

Uw kenmerk

Contactpersoon

H.S.C. Gloudemans - Westerterp
Telefoon
(073) 681 22 78 Email statengriffie@brabant.nl Bijlage(n)

page1image1644416

Bereikbaarheid met openbaarvervoer: zie www.brabant.nl/busentaxi


page2image1786592

De spelregels rondom het inspreken kunt u ook nu vast nalezen via de volgende link: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/uw- mening-telt/spreek-statenleden-toe-(inspreken).aspx.

Wij zenden een brief van gelijke strekking aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. en aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven.

Mocht u voor nu nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Datum

25 september 2018

Ons kenmerk

4417537

page2image3729504 page2image3784208

De griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

drs. J.A. Deneer (plv.)

2/2