Reactie VVD Fractie > Provinciale Staten

                                                                                      Nuenen, 9 juli 2017

Aan: College van Gedeputeerde Staten Provincie Noord Brabant

Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven


Geacht college,


De fractie van de VVD Nuenen maakt graag gebruik van de door u geboden gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het door u vastgestelde herindelingsontwerp.

Een zienswijze van de gemeenteraad moet een nuchter afgewogen stuk zijn, waarin conform de feitelijke situatie binnen de Raad van Nuenen zowel aan de voors als aan de tegens wordt recht gedaan en deze feitelijk en genuanceerd worden weergegeven. De concept zienswijze van de Nuenense gemeenteraad is een zienswijze van de coalitie. Daarin is de zienswijze van de VVD fractie op het herindelingsontwerp niet meegenomen. Daarom kiezen wij ervoor onze eigen zienswijze in te dienen.

De Fractie van de VVD laat zich in haar opvattingen over de voorgenomen samenvoeging van de gemeente Nuenen met Eindhoven vooral leiden door het resultaat, dat door die fusie voor het huidige Nuenen c.a. en zijn bewoners, in de nabije toekomst per saldo, verwacht mag worden.
Dat wil zeggen, dat we ons nadrukkelijk niet laten leiden door de al dan niet terechte, dan wel onterechte opvattingen en gevoelens, zowel rationele als emotionele, over het fusieproces als zodanig, de oorzaak en aanleiding ervan.

De stellige overtuiging dat een gemeente als het huidige Nuenen c.a. zeker in de toekomst, niet in staat is om de vele steeds complexer wordende vraagstukken van sociaal-maatschappelijke, financiële en economische aard het hoofd te blijven bieden, ten einde de dienstverlening aan zijn burgers te kunnen blijven continueren, heeft er toe geleid, dat we –waar deze gelegenheid zich thans voordoet- van harte kunnen instemmen met de voorgenomen fusie van Nuenen met de Gemeente Eindhoven. 

Dat de Provincie heeft ingegrepen en de regie nam over de herindeling/fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven, via de start van de Arhi procedure, is voor de VVD Nuenen begrijpelijk!
De Provincie handelt geheel en zeer nauwkeurig volgens de wet Arhi door alle stappen zorgvuldig te doorlopen.

De Raad van Nuenen heeft het profiel (wensenlijst Nuenen c.a.) vastgesteld. Het verdiepingsdocument (antwoord van Eindhoven op het profiel) is niet door de Raad van Nuenen vastgesteld.

Tijdens het totstandkomingsproces van het herindelingsontwerp is door de gemeente Eindhoven herbevestigd dat deze gemeente het verdiepingsdocument en de daarin verwoorde uitgangspunten voor alle thema’s buitengewoon serieus neemt. Wij gaan ervan uit dat aldus in hoge mate sprake is van overeenstemming over de genoemde thema’s.

De VVD Nuenen neemt de visie van de Provincie, op de nieuw te vormen gemeente, vrijwel 1 op 1 over uit het herindelingsontwerp.

Wij delen deze visie in zeer hoge mate. Deze komt tegemoet aan de wensen en inzichten die door onze inwoners op diverse bijeenkomsten zijn ingebracht en die wij ook tot de onze hebben gemaakt voorzover dat vanaf het begin al niet het geval was.


Wel wil de VVD fractie op enkele punten extra de nadruk leggen, die voor ons van groot belang zijn binnen de nieuw te vormen gemeente.


Primaire thema’s:


 1. Wonen
 2. Sociaal Domein
 3. Cultuur en Sport
 4. Mobiliteit en infrastructuur
 5. Democratie, bestuur en participatie
 6. Onderwijs
 7. Bibliotheek
 8. Veiligheid
 9. Economie en werkgelegenheid
 1. Wonen
  De woonvisie van Nuenen sluit aan op de woonvisie van Eindhoven.
  Wel is belangrijk dat we zo snel mogelijk afstemming vinden met Eindhoven en de Provincie over de wensen en de soort bouw in de nieuw te vormen gemeente, en wanneer dit gerealiseerd kan worden, op basis van de huidige bestemmingsplannen.
 2. Sociaal Domein

Nuenen heeft een goed functionerend Sociaal Domein, waar binnen het CMD een belangrijke rol vervult. Het is belangrijk dat in stand te houden voor Nuenen. Daarom is het nodig met Eindhoven overeen te komen en vast te leggen dat het CMD voor Nuenen behouden blijft, en dat het CMD tezamen met de benodigde ambtenaren voor het Sociaal Domein gehuisvest worden op een centrale plaats in Nuenen (mogelijk op de nu voorziene locatie). Deze locatie kan bijv. uitgebreid worden, voor gemeentelijke dienstverlening, met de loketdienst zoals we die nu in Nuenen kennen (Burgerlijke Stand etc.).


 1. Cultuur en Sport

Het is van belang om het Nuenense verenigingsleven te ondersteunen richting de fusie.

Subsidieregels en accommodatiebeleid dienen daartoe goed onderzocht te worden en geprobeerd moet worden tenminste de organisatorische en vooral ook financiële situatie van onze verenigingen niet te laten verslechteren en indien mogelijk te verbeteren.

Accommodaties die we veilig willen stellen dienen we op korte termijn vast te stellen en waar nodig daarvoor plannen op te stellen die voor de toekomst de gebruiksmogelijkheden garanderen.

In het bijzonder denken we hierbij aan: Nieuwbouw voor Sporthal De Hongerman, Gymzaal Gerwen onderbrengen in Stichting D’n Heuvel en losmaken van de school, Sca Nuenen-Zuid, Huisartsenpost Nuenen-Zuid, en de buitensport accommodaties etc. Ook voor Het Klooster moet een goede oplossing gevonden worden. Te denken valt aan privatiseren.
Hierbij wil de VVD Nuenen maximaal “Right to Challenge” ( = Het recht om de gemeente uit te dagen taken efficiënter en goedkoper door inwoners te laten doen) toepassen en daartoe tijdig een passende verordening in het leven roepen welke ook door Eindhoven wordt ondersteund.


 1. Mobiliteit en infrastructuur

We willen overeenstemming bereiken met Eindhoven en de Provincie over voorkeursoplossingen voor probleemgebieden in en rond Nuenen c.a. binnen het bereikbaarheidsakkoord.
Te denken valt aan:

 • Verkeer buiten de bebouwde kom van Nuenen door het realiseren van een “Kleine Ruit”;
 • Waar nodig blauwe zones; niet betaald parkeren;
 • Bereikbaarheid Eeneind voor de aanwonenden en de daar gevestigde bedrijven door een tunnel onder het spoor op de Collse Hoefdijk;
 • Openstellen Soeterbeek;
 • Een innovatieve oplossing voor de geluidshinder en fijnstof op de A270.


 1. Democratie, bestuur en participatie

In de Eindhovense Visie op regionale bestuurskracht zet Eindhoven in op twee parallelle en gelijktijdige bewegingen: 

 • Schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht, en 
 • Borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op verschillende niveaus van de gemeenschappen.

 De VVD wil overeenkomen en vastleggen met Eindhoven dat de betreffende  verordening m.b.t. het continueren en het voortbestaan van dorps -en  wijkraden  gecontinueerd wordt.

We willen tijdig met Eindhoven overeenkomen hoe met personeel wordt omgegaan. Ook ten aanzien van de Nuenense werknemers bij de Dienst Dommelvallei. Zij moeten een gelijke behandeling krijgen als het overige Nuenense Personeel.
We willen om mogelijke projecten m.b.t. tot burgerparticipatie te stimuleren een  verordening Right to Challenge invoeren.


 1. Onderwijs

De VVD wil overeenkomen met Eindhoven dat de huidige spreiding van scholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten gehandhaafd blijft. Dat er geen scholen zullen verdwijnen in Gerwen en Nederwetten, ook niet als zij onder her minimum leerlingenaantal zijn of komen.


 1. Bibliotheek

We willen overeenkomen met Eindhoven dat in Nuenen een bibliotheek blijft en onderzoeken en vervolgens afspreken waar die gehuisvest zal worden; bij voorkeur op een centrale locatie in Nuenen, met voldoende parkeermogelijkheid.


 1. Veiligheid

Uit het profiel van Nuenen c.a. blijkt expliciet de onwenselijkheid van eventuele vestiging van coffeeshops in Nuenen. Daarnaast is in de gemeente Nuenen slechts één seksinrichting/escortbedrijf toegestaan. Ook is de gemeente Nuenen zeer terughoudend met het toestaan van speelgelegenheden (zijnde gokhallen/casino’s). 

Wij willen overeenkomen met Eindhoven dat er geen wijziging komt in het lokale beleid in Nuenen t.a.v. Coffeeshops, sexinrichtingen etc.


 1. Economie en werkgelegenheid

In de nieuw te vormen gemeente moet aandacht zijn voor werkgelegenheid voor de Nuenenaren en voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen in Nuenen.


Het standpunt van de VVD Nuenen is duidelijk:
- Nuenen c.a. kan niet zelfstandig blijven;
- Een fusie van Nuenen met Son en Breugel is slechts een opstap naar samengaan van meerdere gemeenten in de regio met Eindhoven, en 
bovendien niet aan de orde;

- De VVD heeft voorkeur voor een fusie met Eindhoven;

- Niet meepraten en meewerken over het beste voor de toekomst van  Nuenen is je kop in het zand steken;
- Er wordt over Nuenen gepraat i.p.v. met Nuenen;
- De VVD fractie wil constructief meewerken!


Afsluitend willen wij u nog meegeven dat het dorpse karakter van Nuenen behouden moet blijven. De lasten voor de huidige inwoners van Nuenen niet hoger moeten worden na de fusie met Eindhoven. Er een dependance van het gemeentehuis moet komen met een loketfunctie voor paspoorten en rijbewijzen e.a.


Last but not least: de naam Nuenen mag niet verdwijnen. Wij zijn trots op de naam Nuenen en het daarbij behorende in de regio, en internationaal, herkenbare erfgoed van Vincent van Gogh. 


Tot zover onze zienswijze,


Gaby Scholder, Hans Spijkerman, Judith Tesser

Fractie VVD Nuenen c.a.
               Telnr. (0) 6 53 37 67 04
               e-mail: gaby.scholder@onsnet.nu