Provincie stelt herindelingsontwerp tot samenvoeging van Nuenen en Eindhoven vast


Persbericht

Provincie stelt herindelingsontwerp tot samenvoeging van Nuenen en Eindhoven vast

Nuenen/Eindhoven, 15 mei 2018 - Gedeputeerde Staten hebben vandaag het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke themas, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 11 juli zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van beide gemeenten kunnen dit doen tot en met 29 augustus.

Het landelijke karakter van Nuenen c.a. en het stedelijk karakter van Eindhoven vullen elkaar goed aan en moeten behouden blijven. Daarover zijn Nuenen c.a. en Eindhoven het eerder eens geworden in een gezamenlijk ‘Verdiepingsdocument’. Dit betekent onder andere dat de groene buffers niet volgebouwd worden en dat er geen hoogbouw in Nuenen komt. De visies op het sociaal domein van de twee gemeenten komen overeen, maar in de uitvoering zijn verschillende keuzes gemaakt. Het is mogelijk dat in de nieuwe gemeente de verschillende werkwijzen gehandhaafd blijven. De gemeente Eindhoven staat open om te leren van de ervaringen en werkwijzen van Nuenen.

Grote slagkracht

Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke uitgangspunten bij de vorming van het bestuur van de nieuwe gemeente. In de nieuwe gemeente is er op sport- en cultuurgebied respect voor elkaars accommodaties, verenigingen en evenementen, zelforganisatie en levensvatbaarheid. Er zal, als daaraan behoefte is, een dependance voor gemeentelijke dienstverlening in Nuenen komen. De nieuwe gemeente kan met meer kracht mobiliteitsvraagstukken aanpakken zoals, hoogwaardig openbaar vervoer, snelfietsroutes, gedragsbeïnvloeding en bundelen van autoverkeer op een beperkt aantal wegen zodat sluipverkeer wordt teruggedrongen. De nieuwe gemeente zal een grote bestuurlijke slagkracht hebben. Ook zal het de lokale kwaliteit, opgaven en identiteit waarborgen. Het behouden van de inwonersparticipatie en de dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Eeneind zijn daarbij cruciaal.

Input voor ontwerp

Het herindelingsontwerp is mede tot stand gekomen op basis van informatie uit bestuurlijke gesprekken, diverse onderzoeksdocumenten en vijf inwonersavonden. Het gemeentebestuur van Nuenen heeft geen medewerking verleend aan de voorbereidingen voor het herindelingsontwerp. Dit gemis is deels ondervangen door vijf inwonersavonden die de provincie heeft georganiseerd, om bij inwoners van de diverse kernen en jongeren op te halen wat hun zorgen en wensen zijn voor de nieuwe gemeente.

Beide gemeenten zullen ophouden te bestaan en samen de nieuwe gemeente vormen. De beoogde fusiedatum voor de nieuwe gemeente is 1 januari 2021 en de gemeente zal Eindhoven heten.

Vervolg procedure


Met behulp van de zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten een herindelingsadvies op. Hier voegen Gedeputeerde Staten een overzicht bij van alle zienswijzen, die voorzien zijn van een reactie. Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies dit najaar vast. De provincie verstuurt dit advies vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK vervat dit in een wetsvoorstel dat voorgelegd wordt aan de Ministerraad en na advies van de Raad van State wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie
Informatie en persberichten vindt u op de internetsite van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl/pers. Voor informatie over dit persbericht: afdeling Communicatie, Floris Ran, telefoon 06-55686595.