HOE VERDER MET NUENEN?


De campagne van de grootste lokale partij is gevoerd met als belangrijkste punt: Bent u voor een zelfstandig Nuenen c.a. of tegen een fusie/herindeling met Eindhoven? Afgaande op de verkiezingsuitslag zou 1/3 van de circa 11.000 inwoners die hebben gestemd voor een zelfstandig Nuenen c.a. zijn.
Voor een groot deel lijkt op basis van emotie gestemd te zijn. Inwoners zijn bang voor de toekomst van hun Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.
Worden we opgeslokt door Eindhoven? Komt er hoogbouw, verdwijnt het dorpse karakter? Blijven minder verenigingen over? Wat hebben de dorps-en wijkraden nog te zeggen?


Gedeputeerde Anne-Marie Spierings was dinsdag in Nederwetten. Een dertigtal inwoners was op haar uitnodiging voor een informatie- en luisteravond afgekomen.
Er waren met name tegenstanders van de fusie. Ik miste de inwoners van Nuenen die voor een fusie met Eindhoven zijn. Zijn zij gerust over de toekomst van Nuenen?


Wat mij opvalt, is dat de tegenstanders van de fusie elkaar na-roeptoeteren. Hebben de inwoners van Nuenen de reactie van Eindhoven op de gesprekken tussen beide gemeenten gelezen? 


Eindhoven stelde, rekening houdend met de wensen van Nuenen, een verdiepingsdocument op, de basis voor toekomstige onderhandelingen.
Helaas hebben de tegenstanders dit document naast zich neergelegd en is er ook door de pers nauwelijks aandacht aan besteed. 


Ik wil hier een aantal punten met u delen:
1) Hoogbouw en het volbouwen van de groene buffer:
‘Dat past niet bij de signatuur van Nuenen, ook niet na een fusie met Eindhoven. Bij herziening van bestemmingsplannen zal geen hoogbouw mogelijk gemaakt worden en blijven de groene buffers in Nuenen c.a. behouden’.
2) Het kleinschalige en vitale dorpse karakter van de kernen van Nuenen c.a. moet behouden blijven zonder de kernen aan elkaar te bouwen:
‘Nuenen, Gerwen, Nederwetten en de kern Eeneind worden als logisch uitgangspunt na de fusie niet opgedeeld. Zij vormen binnen een nieuwe gemeente dorpen met specifieke kansen. Leefbaarheid en het voorzieningenniveau worden geborgd. Het vormen van dorps-en wijkraden ligt bij de inwoners zelf’.
3) Ook na de fusie met respect omgaan met de sport- en cultuuraccommodaties en het verenigingsleven:
‘Nuenen en Eindhoven hebben een rijk verenigingsleven. Er komt een “klantvriendelijk” subsidie- en accommodatiebeleid’.
4) Gemeentehuis en loketdiensten verdwijnen:
‘Eindhoven kan zich vinden in een dependance voor publieke dienstverlening.
Dienstverlening moet zo dicht mogelijk bij de inwoners worden gebracht’


De coalitiebesprekingen met alle partijen zijn zaterdag 31 maart begonnen. Gaan we een coalitie smeden die het met elkaar eens is en voor een zelfstandig Nuenen c.a. is? 


Gaat de nieuwe coalitie de hakken in het zand zetten en alleen inzetten op de strijd voor een zelfstandig Nuenen c.a.? Of gaan we een coalitie vormen waar de standpunten van de 8 gekozen partijen leidend zijn? Gaan we er samen met alle partijen voor om de zorgen van de inwoners van Nuenen weg te nemen en gaan we het beste doen voor de toekomst van Nuenen? Ongeacht wat de herindelingsprocedure (Arhi) waar we nu middenin zitten oplevert: Fusie met Eindhoven of een Zelfstandig Nuenen c.a.?


Ik wil inwoners graag oproepen in te gaan op de uitnodiging van gedeputeerde Anne-Marie Spierings en 9 april of 11 april a.s. naar De Heuvel in Gerwen of Het Klooster in Nuenen te komen. Laat uw wensen voor de toekomst van ons Nuenen horen. Niet alleen de tegenstanders maar ook de voorstanders van de fusie met Eindhoven. 


Gaby Scholder is fractievoorzitter van de VVD Nuenen


Via deze link is het verdiepingsdocument te downloaden:http://vvdnuenen.nl/wp-content/uploads/2018/03/Verdiepingsdocument-Nuenen-Eindhoven.pdf