Boomklimpark in Gerwen


Boomklimpark Het BoshuysSuzanne Otters heeft vragen gesteld over de plannen voor een boomklimpark in Gerwen. Het Provinciebestuur heeft bezwaar tegen de plannen, maar de VVD vindt het juist positief: het verbindt ecologie met economie. Hieronder vind u de Statenvragen en antwoorden.page1image3813184

Statenfractie VVD
Mevrouw Otters-Bruijnen
Postbus 90151
5200 MC ‘s-HERTOGENBOSCH

Onderwerp

Boomklimpark Het Boshuys in Gerwen

Geachte mevrouw Otters,

Bij brief van 9 maart 2018, ingekomen op 9 maart 2018, heeft u namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets: www.brabant.nl/route

Datum

27 maart 2018

Ons kenmerk

C2223604/4331817

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

N.E. (Nienke) Monnee

Telefoon

(073) 681 26 20

Email

nmonnee@brabant.nl

Bijlage(n)

1

1. Op donderdag 8 maart 2018 verscheen het artikel ‘Klimbos Gerwen stuit op bezwaar van provincie’ in het Eindhovens Dagblad. Bent u bekend met dit artikel?
Antwoord: Ja, wij zijn met dit artikel bekend.

2. Klopt het dat de initiatiefnemers stuiten op bezwaar van de provincie? Antwoord: Ja, op basis van de aangeboden omgevingsvergunning, is geconstateerd dat deze op verschillende onderdelen op gespannen voet staat met het provinciale beleid zoals dat in de Verordening ruimte is opgenomen. In de zienswijze stellen wij dan ook voor om ambtelijk overleg te voeren. Inmiddels is het overleg met de gemeente en de initiatiefnemers gepland.

3. Kunt u ons de desbetreffende brief toesturen?
Antwoord: Ja, de brief is als bijlage bij de beantwoording van uw statenvraag bijgevoegd.

4. In de brief geeft u aan dat ‘de intensiteit van de activiteiten niet past binnen het Brabantse natuurnetwerk. De verstoring is dusdanig groot dat het ecologisch functioneren zwaar onder druk komt te staan’. Op welke activiteiten doelt u?

Antwoord: Wij doelen op de activiteiten welke horen bij het klimbos, en zoals omschreven in de ontwerp-omgevingsvergunning voor het klimbos.


page2image1822880

5. Wat bedoelt u met 'verstoring' en 'het ecologische functioneren komt zwaar onder druk te staan'?
Antwoord: Wij zijn van mening dat er sprake is van kwalitatieve aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB door bepaalde vormen van intensieve recreatie, zoals een speel-, klim of paintball-bos. Hoewel er soms sprake is van natuurbeleving of –educatie, is over het algemeen de verstoring door de bedrijfsmatige activiteiten dusdanig groot dat het ecologisch functioneren zwaar onder druk kan staan. Het gaat hier vooral om verstoring van bepaalde dieren. Hierbij valt te denken aan broedvogels. Dit kan verlaging van draagkracht van het gebied tot gevolg hebben en een negatief effect op de biodiversiteit van het gebied. Om genoemde redenen zijn wij dan ook van mening dat het NNB, afhankelijk van de specifieke situatie (ligging en kwaliteit van de beoogde locatie), voor dergelijke activiteiten moet worden gevrijwaard dan wel moet worden herbegrensd met de daarbij horende compensatie. Op basis van de ontwerp-omgevingsvergunning hebben wij deze afweging nog niet kunnen maken.

6. Bent u het met de VVD eens, dat een idee als een boomklimpark, dat voorzien is van horeca en ruime parkeergelegenheid, juist ecologie steviger met (vrijetijds)economie kan verbinden?
Antwoord: Ja, hiermee zijn wij het eens. Hoofddoelstelling van het natuurbeleid blijft evenwel het behoud en herstel van biodiversiteit. Het toestaan van een economische ontwikkeling moet om die reden altijd worden afgewogen tegen de eventuele nadelige ecologische gevolgen op het betreffende gebied.

Datum

27 maart 2018

Ons kenmerk

C2223604/4331817

page2image2965904

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

page2image1689760

de voorzitter,

page2image1687264
page2image2965120

de secretaris,

page2image2963552

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

page2image3682496

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

page2image2965456