Verbetering van de bereikbaarheid van Nuenen
De inwoners van Nuenen c.a. willen een goede bereikbaarheid van en naar de ons omringende
(snel-) wegen en belangrijke locaties, zoals Eindhoven airport, ziekenhuizen.

De geluidsoverlast van de A270 in de aangrenzende wijken blijft onze aandacht behouden. In de komende jaren moet deze overlast verder worden teruggedrongen. Ook na de realisatie van de bestuurlijke fusie met Eindhoven zal de VVD zich hier, in samenspraak met de provincie, binnen de regio sterk voor blijven maken.
De Soeterbeek als verbindingsweg tussen Nederwetten en Eindhoven dient open te blijven voor alle verkeer. De VVD spant zich in voor verlaging van de verkeersdruk in en door ons dorp over de A270 en over de bundelingswegen Smits van Oyenlaan en de Europalaan, met name tijdens de spits.
De VVD wil de verkeersveiligheid verbeteren in de buurt van scholen door een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
Belangrijk is ook dat fietsers zich prettig en veilig kunnen voelen.
De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar meer als een aanvulling.
Het centrum moet voor alle inwoners bereikbaar blijven, zeker voor mindervaliden, met voldoende goed toegankelijke parkeerplaatsen, waar nodig, aangevuld met parkeerregulering middels blauwe zones. De VVD is tegen betaald parkeren.
Voor de ondernemers, gevestigd op het Eeneind, is het van groot belang dat er, binnen de bereikbaarheidsagenda, naar structurele oplossingen wordt gezocht voor een goede bereikbaarheid van en naar hun bedrijven. Door de extra intensivering van de Brabantroute, wil ProRail meedenken om het aantal spoorwegovergangen te verminderen. Om verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van calamiteitendiensten te garanderen is een structurele, veilige oplossing noodzaak! Igor Paulussen / voorzitter wijkraad Eeneind: “Alleen een fietstunnel voor het snelfietspad Helmond Eindhoven lost de problemen niet op! Laten we stoppen met praten! Laten we doen wat het beste is voor de inwoners en de bedrijven op het Eeneind: een spoortunnel onder de Collse Hoefdijk voor alle verkeer”!

Het antwoord van Eindhoven op het profiel (de wensen) van Nuenen op weg naar de fusie m.b.t. de bereikbaarheid van en naar Nuenen c.a. binnen de regio staat zwart op wit: “Onze beide raden hebben ingestemd met de bereikbaarheidsagenda en het inliggende bereikbaarheidsaccoord. Daarbij zetten we samen in op HOV, snelfietsroutes, gedragsbeïnvloeding en het bundelen van autoverkeer op een beperkt aantal wegen, waarmee we sluipverkeer terugdringen. Doorstroming en sluipverkeer, de A270 en de Soeterbeek zijn cruciale dossiers. Een fusie tussen beide gemeenten biedt betere kansen om op deze dossiers tot goede oplossingen te komen. In het vervolgproces zullen we samen uitwerken hoe die oplossingen er uit kunnen zien. Nuenen heeft de wens vast te houden aan tenminste hetzelfde onderhoudsniveau voor het beheer van infrastructuur”.