Provincie wil fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven


‘s-Hertogenbosch, 31 januari 2017 De provincie wil dat de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven fuseren. Daartoe stellen Gedeputeerde Staten uiterlijk medio mei a.s. een herindelingsontwerp op. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten op basis van gesprekken met de gemeenten Nuenen c.a., Son en Breugel en Eindhoven, en diverse onderzoeken.

Volgens Gedeputeerde Staten is zelfstandigheid geen optie voor de gemeente Nuenen c.a. Het politiek-bestuurlijke samenspel tussen de raad en het college is al vele jaren van dien aard dat het gemeentebestuur niet in staat is om bestuurlijk consistent en daarmee voorspelbaar te opereren. De afgelopen twee jaar is dit niet verbeterd en er is ook geen perspectief op duurzame verbetering. De herijking van het bestuurskrachtonderzoek door Partners + Pröpper geeft aan dat het politiek- bestuurlijke samenspel nog steeds onvoldoende is. Een onderzoek door B&A onder bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio laat overwegend negatieve waarderingen zien over de bestuurskracht van de gemeente.

Van de herindelingsvarianten Nuenen c.a. met Son en Breugel of Nuenen c.a. met Eindhoven, is een fusie met Eindhoven de beste. Deze sluit het beste aan bij de maatschappelijke en economische inrichting van het gebied. Daarnaast hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven en ook het draagvlak onder inwoners laat een voorkeur zien voor een fusie met Eindhoven. Tot slot zal deze nieuwe gemeente vanwege haar organisatorische en financiële omvang voldoende bestuurskracht hebben ten aanzien van regionale opgaven en kansen in het stedelijk gebied Eindhoven.

Gedeputeerde Staten zullen medio mei 2018 het herindelingsontwerp vaststellen. Iedereen (inwoners, organisaties, bedrijven, omliggende gemeenten) kan vervolgens binnen 8 weken een reactie ('zienswijze') geven op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van Nuenen c.a. en Eindhoven 

hebben daarvoor 3 maanden de gelegenheid. De reacties worden door Gedeputeerde Staten verwerkt in een voorstel aan Provinciale Staten in een nieuw document: het herindelingsadvies. Bij een positief besluit van Provinciale Staten wordt het herindelingsadvies toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van het herindelingsadvies legt de Minister een wetsvoorstel voor aan de Ministerraad en daarna voor advies aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Gedeputeerde Staten geven de gemeente Son en Breugel twee weken de tijd om - naar aanleiding van het besluit aan te geven of zij wel of niet bij dit herindelingsvoorstel wil aansluiten.
GS zullen betrokken gemeenten intensief betrekken bij het opstellen van het herindelingsontwerp, inclusief de datum waarop de boogde fusie zou moeten ingaan. Dat geldt ook voor de reeds verkregen informatie, de wensen en de zorgen van inwoners en bedrijven. 


Verdere Informatie en persberichten vindt u op de internetsite van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl https://brabant.nl/actueel/nieuws/2018/januari/provincie-wil-fusie-tussen-nuenen-ca-en-eindhoven.aspx