Prettige woon- en leefomgeving met oog voor duurzaamheid.Belangrijk voor het woongenot is het aanzien van de leefomgeving.
De inwoners van Nuenen Zuid  bijv. willen terecht dat hun wijk een flinke opknapbeurt krijgt.
Op dit moment wordt er door de gemeente een structuurvisie voor Nuenen Zuid ontwikkeld.
Sporthal De Hongerman met het sociaal cultureel centrum Scarabee/Kwetternest is een belangrijk centraal ontmoetingspunt voor Nuenen Zuid. Hier hebben  o.a. de PVGE en de KBO hun ‘thuis’ gevonden. In de plannen voor de nieuwbouw wil de VVD  ook een huisartsenpost en apotheek opgenomen zien. Tijdens de Raadsvergadering van 5 februari a.s. neemt de Gemeenteraad van Nuenen c.a. een besluit over het initiatiefvoorstel ‘nieuwbouw sporthal De Hongerman’ ingediend door de VVD.
De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) -projecten zien we als een goede mogelijkheid om op korte termijn woningen te realiseren in een betaalbare klasse. Door het bouwen van starterswoningen bedoeld voor jongeren dient de balans tussen oud en jong in ons dorp in zijn afzonderlijke kernen te worden bevorderd. Mede door de vergrijzing is er behoefte aan zorg in en nabij de eigen woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals woongroepen e.a., naast de realisatie van een centraal gelegen woon-zorg complex. Bestaande en nieuwe woningbouwprogramma’s voor veilige woningen en noodzakelijke aanpassingen aan eigen huis voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen zijn nodig. Daarnaast moeten ontwikkelaars worden gevonden voor kleinere (aanleun-)projecten en woningbouw ten behoeve van de leefbaarheid in de kerkdorpen Gerwen en Nederwetten.
 Naast de maatregelen die de gemeente kan nemen, gaat de VVD particuliere initiatieven met betrekking tot milieu en duurzaamheid ondersteunen. De VVD streeft naar energieneutraliteit voor alle bouw en verbouw die vergunningplichtig is. De VVD stimuleert de leefbaarheid in de openbare ruimte: (openbaar) groen als gelegenheid voor ontmoeten en ontspannen, tegengaan en beperken van wateroverlast. Wij willen duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudige procedures. Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningvrij. Voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt stimuleren we het gebruik van zonnepanelen voor particuliere energieopwekking. 
De VVD vindt duurzaamheid ook een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval. Hierdoor is het mogelijk inkomsten te genereren welke moeten leiden tot een structurele verlaging van de afvalstoffenheffing. De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners.
De VVD wil dat iedere inwoner van jong tot oud  prettig en veilig kan wonen in Nuenen c.a.
#SAMENDOORPAKKEN