VVD betoog Raadsvergadeing 16 november

Inbreng VVD fractie / Gaby Scholder Raadsvergadering 16 november _ bestuurlijke toekomst

Het betoog van de VVD fractie vanavond onderstreept het belang van ons mooie Nuenen c.a. !
Behoud, ook voor de toekomst, van onze kernwaarden binnen en buiten de gemeentegrenzen, in de regio en binnen het stedelijk gebied. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid.

Dat is wat de Nuenenaren van de Gemeenteraad van Nuenen, als gekozen volksvertegenwoordigers, mogen verwachten!
De VVD Nuenen is inmiddels klaar om de strategische en majeure opgaven van Nuenen binnen de regio samen aan te pakken en verder uit te werken.

De financiële positie van de Gemeente Nuenen is in de afgelopen jaren sinds het rapport Demmers sterk verbeterd. Blijft over de bestuurskracht van bestuur en ambtenarenapparaat, die te wensen overlaat, mede door de aan de gemeenten toegewezen, en nog toe te wijzen taken uit Den Haag.

Ondanks de inspanningen en het goede werk dat zij doen kan dit nooit voldoende zijn om alle majeure taken aan te kunnen.
Ook versterking van ons vestigings- en leefklimaat is essentieel. Dat kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen met inwoners en partners in de regio: ondernemers, onderwijsinstellingen en de ons omliggende gemeenten. Het grotere geheel, het Stedelijk Gebied Eindhoven. Alle samenwerkingsverbanden zijn ook een teken van het niet meer alleen kunnen. Dat geldt overigens niet alleen voor Nuenen.

Ik refereer graag aan enkele punten, die meesprekers/insprekers ook al hebben ingebracht

Meedoen in dit grote geheel betekent meer slagkracht en meer ‘massa’ om onze kroonjuwelen: van Gogh, sportverenigingen, ouderenbonden, en nog zo veel meer te behouden ,en ook de zorg voor jeugd en ouderen op langere termijn te waarborgen. Daar kan Nuenen c.a. in de regio, voor de inwoners van Nuenen niet alleen haar voordeel mee doen, maar ook invloed uitoefenen en inbreng hebben.

Raadslid.nu schrijft:

In de huidige, bijna afgelopen raadsperiode zijn door de overheveling van taken in het sociaal domein (zorg, ondersteuning, jeugdzorg) veel meer zaken in regionale samenwerking georganiseerd. Dat heeft betekenis voor de mate waarin gemeenten zelfstandig alle taken nog kunnen uitvoeren.
Bovendien is daardoor het debat over herindeling (ambtelijk en/of bestuurlijk) een actueel thema. Het is niet zonder toeval dat bijna tien procent van de gemeenten in november 2017 en november 2018 herindelingsverkiezingen hebben.
Dan een citaat van de commissie Demmers: "eigenheid, loyaliteit, slagkracht en doorzettingsmacht geven de mogelijkheid om het adequaat aanpakken van de opgaven en het verzilveren van kansen, ook voor Nuenen".

Voor de VVD fractie is verdergaande samenwerking met buurgemeenten dan ook essentieel. Wij zijn een voorstander van een bestuurlijke fusie met Eindhoven.
Wij willen niet met onze rug naar het Stedelijk Gebied gaan staan!

Maar de vraag die voorligt moet zijn: is de wedstrijd al niet gespeeld?
Denken we echt via dit Raadsvoorstel, als Gemeenteraad van Nuenen, vanavond nog over onze bestuurlijke toekomst te kunnen beslissen?

Terwijl de Provincie de Arhi procedure al is gestart en zo de regie heeft weggehaald bij college en de Raad van Nuenen? Denken we nog te kunnen beslissen over wel of niet de regie terugkrijgen en dat GS hier dan na 1 1⁄2 jaar praten, nog mee instemt ook?
Maar, waar beslissen wij eigenlijk nog zelf over vandaag? Nemen we een besluit dat ons het gevoel geeft nog zelf aan de bal te zijn, en nog enigszins de regie te behouden over onze eigen toekomst? Of nemen we een besluit dat direct kan rekenen op ingrijpen van GS?

De provincie was van begin af aan duidelijk: Nuenen moet fuseren en haar majeure taken overdragen aan Eindhoven. Dit was ook voor Son & Breugel de boodschap.
Voor Nuenen c.a. zou het voor de hand hebben gelegen om met Son & Breugel en Geldrop Mierlo samen te gaan. Immers met hen werken we al jaren samen in de Dienst Dommelvallei. Maar Geldrop/Mierlo wilde niet praten over een herindeling/fusie zo lijkt het. Son & Breugel wilde wel praten, maar toen puntje bij paaltje kwam toch nog maar zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

Eindhoven daarentegen heeft Nuenen c.a. en het door Nuenen opgestelde profiel omarmt. Wij zijn meer dan welkom in Eindhoven.

De inwoners van Nuenen zijn het bestuurlijk gekibbel meer dan beu en roepen om het hardst ‘dat we bij Eindhoven moeten gaan.’. Dit liet ook de enquête uitgeschreven door het ED maar weer eens heel duidelijk zien. De SP wachtte op een reactie van de inwoners! Die hebt u gekregen! Des te verwarrender lijkt me voor die zelfde inwoners, de keuze die de SP hier vandaag met andere partijen samen maakt!

Willen we de regie over het proces over onze eigen bestuurlijke toekomst houden, dan moeten we een besluit nemen, waarmee we het vertrouwen van GS terug krijgen, dat we het zelf samen met de gekozen fusiepartner kunnen regelen.
Dat betekent dat we moeten kiezen voor een fusiepartner die zelf ook met Nuenen c.a. wil fuseren. En niet ooit in de toekomst, maar nu, nu het actueel is!

Een weloverwogen en een verstandige keuze wordt dus van ons gevraagd! Als we dat niet doen, dan zijn het andere krachten die over ons lot beslissen en onze toekomst verder invullen.

Woensdag 22 november a.s. staat de volgende bijeenkomst ingepland met GS, de volgende stap in het kader van de door de provincie gevoerde Arhi-procedure met college van B & W en de gemeenteraad. Dan zal wel duidelijk worden wat de Provincie met het besluit, dat de Gemeenteraad van Nuenen, na vanavond, weloverwogen en met het volle verstand neemt gaat doen. Krijgen we de regie terug naar college en Raad of is Nuenen de regie definitief kwijt?

Tegen beter weten in hebben de fracties van W70, D66,CDA, Groen Links, De Combinatie met steun van de SP op emotie en koudwatervrees gekozen voor Son & Breugel. Volgens deze partijen: ‘een fusie tussen 2 gelijkwaardige partners.’ Dat getuigt niet van bestuurskracht Daarbij komt dat Son & Breugel hier kennelijk heel anders over denkt.

In ieder geval heeft Son &Breugel duidelijk en bij herhaling aangegeven voorlopig helemaal niet aan een fusie toe te zijn.

De VVD fractie heeft goed geluisterd naar haar achterban: wij willen de regie houden over de eigen toekomst van Nuenen c.a., en wij willen voor een fusiepartner gaan die wel samen met Nuenen c.a. verder wil!
En daarom nogmaals, is de keuze van de VVD fractie heel duidelijk en weloverwogen om te fuseren met Eindhoven! Wij nemen dit besluit met name om zo te handelen in het belang van de inwoners van ons mooie dorp Nuenen c.a.